Biblické knihy

Kompletní přehled knih v Bibli

Bible je obsáhlá "knihovna". Celkem obsahuje 66 různých knih, které se následně dělí na kapitoly. Kapitoly se dále dělí na tzv. verše. V závorce uvádíme nejčastěji používané skratky k jednotlivým knihám.

Starý zákon:

 1. První Mojžíšova - Genesis (Gn)

 2. Druhá Mojžíšova - Exodus (Ex)

 3. Třetí Mojžíšova - Leviticus (Lv)

 4. Čtvrtá Mojžíšova - Numeri (Nu)

 5. Pátá Mojžíšova - Deuteronomium (Dt)

 6. Jozue (Joz)

 7. Soudců (Sd)

 8. Rút (Rt)

 9. První Samuelova (1S)

10.Druhá Samuelova (2S)

11. První Královská (1Kr)

12. Druhá Královská (2Kr)

13. První paralipomenon (1Pa)

14. Druhá paralipomenon (2Pa)

15. Ezdráš (Ezd)

16. Nehemjáš (Neh)

17. Ester (Est)

18. Jób (Jb)

19. Žalmy (Ž)

20. Přísloví (Př)

21. Kazatel (Kaz)

22. Píseň písní (Pís)

23. Izajáš (Iz)

24. Jeremjáš (Jr)

25. Pláč (Pl)

26. Ezechiel (Ez)

27. Daniel (Da)

28. Ozeáš (Oz)

29. Jóel (Jl)

30. Ámos (Am)

31. Abdiáš (Abd)

32. Jonáš (Jon)

33. Micheáš (Mi)

34. Nahum (Na)

35. Abakuk (Abk)

36. Sofonjáš (Sf)

37. Ageus (Ag)

38. Zacharjáš (Za)

39. Malachiáš (Ma)

 

Nový zákon:

40. Matouš (Mt)

41. Marek (Mk)

42. Lukáš (Lk)

43. Jan (J)

44. Skutky apoštolů (Sk)

45. List Římanům (Ř)

46. První list Korintským (1K)

47. Druhý list Korintským (2k)

48. List Galatským (Ga)

49. List Efezským (Ef)

50. List Filipským F(p)

51. List Koloským (Ko)

52. První list Tesalonickým (1Te)

53. Druhý list Tesalonickým (2Te)

54. První list Timoteovi (1Tm)

55. Druhý list Timoteovi (2Tm)

56. List Titovi (Tt)

57. List Filemonovi (Fm)

58. List Židům (Žd)

59. List Jakubův (Jk)

60. První list Petrům (1Pt)

61. Druhý list Petrův (2Pt)

62. První list Janův (1J)

63. Druhý list Janův (2J)

64. Třetí list Janův (3J)

65. List Judův (Ju)

66. Zjevení Janovo (Zj)

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 0.9827 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál