Desatero přikázání

Kompletní znění Božího desatera

1. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne.
2. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.
3. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.
4. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.
5. Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
6. Nezabíjej.
7. Necizolož.
8. Nekraď.
9. Nelži o svém bližním.
10. Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla – nezáviď svému bližnímu vůbec nic.

Desatero naleznete v Bibli ve druhé Mojžíšové (Exodus), 20 kapitole, 1-17 verš.
Desatero je zopakováno také v páté Mojžíšové (Deuteronomium) 5,6-21.

 

O Desateru Božích přikázání - Zákonu
Desatero Božích příkázání mají být přijaty všemi lidmi (nejen Izraelci, se kterými Bůh uzavřel smlouvu pod horou Sínaj a vyhlásil tento Zákon - desatero). Byly dány k ponaučení všem. Všichni se podle nich mají řídit. Těchto deset přikázání obsahuje povinnosti člověka k Bohu a k jeho bližním. Všechna jsou postavena na velkém principu lásky. Tento Zákon slouží také jako ochrana před nepříjemnými důsledky nesprávného jednání (životních kroků) pro všechny, kteří jej zachovávají. Dodržování Zákona se projeví v kvalitě života toho, kdo jej zachovává.

Podrobnější vysvětlení Desatera je přiblíženo (jednotlivé principy) v prvním díle unikátní pentalogie Drama věků s názvem Na úsvitu dějin.


Stálá platnost Desatera - Zákona
Je možné se také setkat s tím, že některé církve učí o zrušení Zákona Ježíšem Kristem (Božím synem). Toto tvrzení se ovšem nezakládá na pravdě (toto tvrzení není možné ničím podložit) a přímo tomu také odporují slova Pána Ježíše: "Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého." (Bible: Matouš 5,17-19). Samozřejmě je možné nalézt i další texty.

Pokud si nejste jisti nebo nevíte - modlete se a proste o moudrost!
Pokud si nejste jistí tím, kdo má pravdu nebo nevíte jak se rozhodnout a čemu (komu) věřit, doporučujeme se modlit. Proste Pána o moudrost a o to, aby Vám zjevil svojí vůli a ukázal na to, kde je pravda - jde o Váš věčný život!
Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. (Bible: Matouš 7,7-8)

 

Sociální sítě BibleTV

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Page generated in 1.4614 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál