Jak správně studovat Bibli a jak jí porozumět

Objevte krásy a poklady Bible pro sebe a své blízké

Ellen Gould Whiteová napsala: Biblické účení má zásadní vliv na rozvoj člověka ve vech oblastech života. Obsahuje pravidla, která jsou úhelným kamenem prosperity národů, pravidla, na jejichž dodržování závisí blaho společnosti a bezpečí rodin, pravidla, bez nichž člověk nemůže dosáhnout pocitů štěstí, vědomí smyslu a uznání, ani nemůže doufat, že by v budoucnu získal věčný život. Neexistuje žádné postavení ani žádná situace, na které by nás biblické účení nepřipravilo.

Jak správně studovat Bibli a jak jí rozumět - o to se pokouší pravidelně mnoho lidí. Mnohdy se ovšem zdá, že Bibli nelze rozumět, že její text je těžký, nezáživný a nesrozumitelný. To ovšem není pravda a pokud přijmeme několik jednoduchých principů, otevřou se nám poklady Bible v úžasných rozměrech a najednou poznáte, že Bible není pouze "obyčená kniha", ale její poselství má co říci každému z nás.
Bibli je samozřejmě možné přečíst téměř "jako každou jinou knihu", pokud byste ovšem rádi porozuměli Bibli a jejímu poselství, ikdyž jste se o to třeba již několikrát snažili, doporučujeme několik jednoduchých kroků:

1. Proste Pána Ježíše o moudrost a Ducha svatého
Tím asi nejdůležitějším je potřeba prosit, před samotným začátkem čtení biblického textu (pokaždé), Pána Ježíše Krista (Pána Boha) o to, aby na Vám dal Ducha Svatého a moudrost všemu správně porozumět a porozumět tomu, co Vám chce tím říci. To povzbuzují i slova Pána Ježíše u Matouš 7,7-8 - "Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno."
Prosit je možné jednoduchou, pokornou a upřímnou modlitbou - např. "Drahý Pane Ježíši (Pane Bože), prosím Tě, dej mi moudrost porozumět všemu, co mi chceš říci. Prosím Tě o zvláštní dar Ducha svatého, abych pochopil vše, co je pro můj život důležité. Děkuji Ti za to, že mi tuto moudrost dáš, Amen"


2. Mějte otevřenou mysl a buďte připraveni přijmout cokoliv
Velmi důležité je být také připravený na čtení Bible - tedy především mít otevřenou a čistou mysl a být připravený "na cokoliv". Bible Vám může promlouvat do života, naleznete v ní mnoho nádherných a povzbudivých zaslíbení, které Vás posílí, dodají Vám životní sílu, jistotu, klid a pokoj. V Bibli ovšem také naleznete rady a informace, které Vás mohou oslovit a mohou Vám promlouvat do života. Je ovšem možné, že budou odlišné od Vašich přání, životních představ, názorů a postojů. To ovšem není nic špatného - naopak. Bible a to co je v ní obsaženo, je to nejlepší pro každého z nás a pokud vše přijmete, nepochybně se to projeví na kvalitě Vašeho života (ať už v blízké nebo vzdálenější budoucnosti).
Bible je Inspirované Boží slovo - tedy to, co je napsáno z popudu Pána Boha (2 list Timoteovi 3,16 - "Veškeré Písmo (Bible) pochází z Božího Ducha, a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti...") a Pán Ježíš říká: " Já jsem ta cesta, pravda i život" (Jan 14,6), proto vše co je v Bibli, je k prospěchu našemu a našich blízkých.

Pokud Vás slova Bible povzbuzují, čtěte je i několikrát denně. Pokud usvědčují - proste zároveň Pána Ježíše o sílu se změnit - např. "Drahý Pane Ježíši (Pane Bože), prosím Tě, dej mi sílu se změnit, dej mi sílu napravit některé špatné věci v mém životě. Ty víš, že jsem se možná již několikrát pokoušel cokoliv změnit nebo napravit, ale v drtivé většině vše nakonec ztroskotalo - nyní Ti vše odevzdávám a prosím Tě o to, abych mohl Tvou silou, vytrvalostí, odvahou a moudrostí, kterou mi dáš a kterou mám kdykoliv k dispozici, zvítězit nad svými slabostmi (nad čímkoliv). Děkuji Ti za to, že mi tuto sílu dáš, Amen"


3. Začněte s Novým zákonem
Pokud se chystáte číst Bibli a jste úplnými začátečníky nebo jste se pokoušeli již v minulosti číst několikrát Bibli bez úspěchu, doporučujeme Vám začít číst Nový zákon. Nezačínejte tedy Bibli číst jako klasickou knihu - od začátku, ale začněte knihou Matouš a pokračujte až po knihu Zjevení. Následně je možné si přečíst Starý zákon. Můžete tak snadněji pochopit spoustu sounáležitostí a především můžete získat klid, jistotu a pokoj. Samozřejmě i Starý zákon obsahuje nádherné pasáže a knihy, které stojí za to si přečíst.


4. Srozumitelná čeština
Velmi dobré je začít číst Bibli v jazyku, kterému nejlépe rozumíte a je Vám nejbližší. Oblíbené jsou Bible v novodobé češtině - Český ekumenický překlad nebo Bible 21. Hojně používaný je také Kralický překlad, který ovšem je napsán starší češtinou.
My doporučujeme, kromě klasické Bible, velmi dobrý překlad - Slovo na cestu. Jedná se o parafrázovaný (zhuštěný a volnější) překlad v současné češtině. Ten je jeden z nejoblíbenějších mezi začínajícím čtenáři Bible, i těmi pokročilými. Přehled Biblí naleznete v Katalogu Biblí a duchovních knih.


5. Komentáře a doplňkové studijní materiály
Pro správné pochopení Bible a jejího poselství existuje také několik velmi dobrých komentářů a doplňkových studijních materiálů. Dostupná je také literatura, která pomáhá lépe pochopit Bibli z historického i teologického hlediska.
Jedna z nejoblíbenějších je unikátní pentalogie Drama věků, která přibližuje celou Bibli a především jednotlivé Biblické příběhy a události. Čtenář je napínavou formou vtažen do biblického děje a dobových událostí, má možnost poznat souvislosti a především význam pro něho samotného (historický i teologický). Nejspíše nejoblíbenější je 3. díl s názvem Touha věků, který přibližuje život a dílo Pána Ježíše Krista a jeho význam pro každého z nás.
Přehled vybraných titulů naleznete v Katalogu studijních materiálů.


6. Kurzy studia Bible
Jednou z nejrozšířenějších a nejvyhledávanějších forem jsou Kurzy studia Bible, které Vás seznámí s Biblí, jejím významem, poselstvím pro dnešní dobu a samozřejmě její historií. Budete tak mít možnost seznámit se s důležitými biblickými tématy. Jednotlivé formy studia Bible jsou určeny všem kategoriím - úplní začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí i odborníci. Bibli je možné studovat hned několika způsoby - samostudiem, osobně s odborníkem, písemně nebo elektronickou cestou pomocí internetu.
Přehled kurzů studia Bible >.


7. Porovnávejte text
Při studiu Bible se také doporučuje porovnávání textu s jiným textem. Bible má tu jedinečnou vlastnost, že pasážím, kterým nerozumíme, můžeme porozumět v jiných částech Bible - určitou část je možné vyložit a potvrdit jinou částí. Není tedy možné pochopit určitou pasáž jinak, než jinou část Bible - vysvětlení a pochopení musí být stejné. To potvrzuje věrohodnost a jednotu Bible. Pokud tedy najdete nejednoznačné a dvojsmyslné pasáže, hledejte vysvětlení v jiných částech Bible.


8. Ptejte se, ale buďte opatrní!
Některým pasážím Bible je těžké rozumět. Nicméně Pán Ježíš již v minulosti několikrát objasnil mnoho důležitých pravd a proto je někdy vhodné se zeptat na názor, nebo spíše pochopení a výklad některých pasáží z Bible těch, kteří jsou v Bibli již zběhlejší (ne vždy to musí být nutně teologové, duchovní, apod.). Pokud si nebudete jisti, určitě se ptejte, ale pozor!!!
Jakýkoliv výklad nebo doměnka by měla být potvrzena Biblí - logicky, a pokud možno několika nezávislými texty z Bible (aby se "nevytrhávala jen malá část", apod.) a vše by mělo být v kontextu s širším textem (např. není možné vyložit určitou pasáž krátkým textem, ale vše následně odporuje mnohým jiným pasážím z Bible, apod.).

V tomto ohledu buďte velmi opatrní a především se modlete - proste Pána Ježíše o moudrost správně pochopit pravdu - a On Vám jí zcela jistě ukáže. A to se týká všech rad, názorů, námětů věřících, teologů, duchovních i nevěřících - i těch našich výše uvedených :-)


9. Pravidelné a systematické studium Bible
Bibli v rodině studujte pravidelně a systematicky. Nezanedbávejte pozemské povinnosti, ale také zajistěte, aby duše byly pravidelně syceny chlebem života. Nelze vůbec odhadnout, kolik dobra přinese, když denně strávíte půl hodiny či hodinu studiem Božího slova. Nechte Bibli, aby se vykládala sama; vyhledávejte texty, které byly napsané v různých dobách a za různých okolností, ale jež hovoří o stejném tématu. Studium Bible nepřerušujte kvůli nečekaným návštěvám. Když se u vás někdo takový znenadání objeví, pozvěte jej, aby se k vám přidal. Ukažte mu, že moudrost Božího slova je pro vás přednějí než světské radovánky.
Budeme-li každý den svědomitě a s modlitbami studovat Bibli, uvidíme pravdu pokaždé v novém, jasném a podmanivém světle.

Boží slovo, stejně jako charakter božského Autora, je plné tajemství, jimž smrtelné bytosti nejsou schopné zcela porozumět. Obrací naši mysl ke Stvořiteli, který "přebývá v nepřístupném světle" (1 Tm 6,16). Seznamuje nás s Jeho úmysly ve všech dějinných údobích, která dojdou naplnění až na věčnosti. Přitahuje naší pozornost k nezměrně hlubokým a důležitým věcem týkajícím se Boží vlády a lidského údělu. Pád do hříchu, Kristovo vtělení, znovuzrození, vzkříšení a mnoho dalších biblických témat jsou pro lidskou mysl příliš velkým tajemstvím, než aby jim dokázala plně porozumět. Bůh nám však v Písmu předložil dostatek důkazů o jejich božském původu a my o jeho slovu nemáme pochybovat jen proto, že nerozumíme tajemství jeho prozřetelnosti.
Pokud bz lidem bzlo umožněno, aby plně pochopili Boha a jeho dílo, nemohli by už více objevovat pravdu a růst v poznání. Jejich mysl by se přestala rozvíjet. Bůh by přestal být svrchovaným vládcem a člověk by přestal růst. Díky Bohu, že tomu tak není. Bůh je nekonečný; "v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání"(Ko 2,6). A po celou věčnost budou lidé moci hledat, učit se a nikdy tuto pokladnici moudrosti, dobroty a moci nevyprázdní.
Nepovede-li nás Duch svatý, budeme mít neustále sklon Písmo znásilňovat či nesprávně vykládat. Velmi často čteme Bibli, aniž by nám to přineslo jakýkoliv užitek a někdo to na nás může mít i negativní vliv. Když Bibli otevíráme bez zbožné úcty a modlitby, když se naše mysl nesoustředí na Boha a není v souladu s jeho vůlí, začíná se plnit pochybnostmi. Takové studium vede ke skepsi. Nepřítel si podmaňuje naše myšlenky a našeptává nám nesprávné výklady.
(Ellen Gould Whiteová, Rady pro církev)


10. Rozvoj rozumových schopností
Kdybychom Bibli studovali tak, jak máme, naše rozumové schopnosti by se zvýšily. Témata, o nichž Bible pojednává, vznešená jednoduchost jejího vyjadřování, hluboké myšlenky, jež obsahuje, v nás rozvíjí naši představivost. Myšlení studenta bude poté, co rozjímal o hlavních biblických tématech a uvažoval o vznešených metafoách, mnohem průzračnější a vznešenější, než po čtení jakékoliv knihy napsané lidmi, nemluvě o brakové literatuře. Mládež zabraňuje plnému rozvinutí svých schopností, když nevyužívá zdroj vší moudrosti - Boží slovo. Důvodem, proč je mezi námi tak málo moudrých, vytrvalých a opravdu hodnotných lidí, je to, že jen málokdo se bojí Boha, miluje ho a řídí se jeho příkazy.
Bůh si přeje, abychom využili všechny dostupné prostředky k posílení a kultivaci našich rozumových schopností. Kdybychom více četli Bibli, kdybychom lépe rozuměli jejím pravdám, byli bychom mnohem osvícenější a moudřejší. Při čtení Bible se nitro člověka plní božskou energií.
(Ellen Gould Whiteová, Rady pro církev)

 

Zeptejte se!
Je-li Vám cokoliv nejasné, máte-li jakýkoliv dotaz - neváhejte se na nás kdykoliv obrátit :-)

 

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 2.0216 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál