Evangelium pro dnešek: 15. lekce - Druhý příchod Ježíše Krista - naděje lidstva

Diskuse


15. lekce - Druhý příchod Ježíše Krista - naděje lidstva

Evangelium pro dnešek - kurz studia Bible


Jistota druhého příchodu Ježíše Krista. Jak a proč přijde Kristus? Kdy přijde? Příprava na druhý příchod.
1.
Jistota druhého příchodu Ježíše Krista - J 14,1-3; Tt 2,11-13
2.
Jak přijde Kristus - Mt 24,27; Zj 1,7; Mt 25,31; Sk 1,9-11; 1 Te 4,15-18
3.
Proč přijde Kristus - Mt 16,27; 1 K 15,51-53; Žd 9,28
4.
Kdy přijde Kristus - Zj 22,12; Mt 24,36; 2 Pt 3,9; Jk 5,8
5.
Příprava na druhý příchod - Mt 25,31-46


Posledně jsme si na základě druhé kapitoly knihy Daniel ukázali, že vrcholnou událostí dějin tohoto světa je druhý příchod Pána Ježíše. Na tuto klíčovou událost zaměříme nyní svou pozornost.
Naše planeta Země žije v hrozných křečích a svíjí se v bolestech. Vědci, politici, lékaři, filozofové a teologové hovoří o mnohých vleklých problémech lidstva, které se stále zhoršují. Tzv. Římský klub už v 70. letech našeho století upozorňoval na to, že před lidstvem vyvstanou velké ekologické problémy a že nastane krize v mnoha oblastech života. Dokazoval, že mnohé zdroje budou začátkem dalšího tisíciletí vyčerpány, takže, pokud se nic nezmění, bude moci lidstvo sotva přežít rok 2010. Jakkoli jsou přírodní podmínky na zemi katastrofální, ta největší devastace se odehrává v lidech. Jsou ničeny jejich morální síly a snižovány etické hodnoty. Otřesné poměry často panují v mezilidských vztazích. Lidé mohou vhodným úsilím některé závažné potíže zmírnit nebo i odstranit, přesto však nejsou schopni vyřešit podstatu zla a hříchu, jehož průvodními znaky jsou kriminalita, znečišťování prostředí, vykořisťování, násilí, nemoci a smrt. To jsou stále oprávněné strašáky lidstva. Do této beznaděje k nám zaznívá slovo naděje, jímž před námi Bůh otevírá novou perspektivu. Zvěst o druhém příchodu Pána Ježíše je předně zvěstí o naději.
O druhém příchodu Pána Ježíše smíme hovořit jen díky tomu, že sem už jednou, před téměř 2000 roky přišel a mezi lidmi žil. Kristův první příchod je základem naší naděje. Je to záruka, že stejně jistě, jak Kristus přišel poprvé, tak určitě přijde i podruhé.
Jeho druhý příchod však už nebude narozením malého miminka v nějaké bezvýznamné, zapadlé vesničce. Nepřijde, aby zde žil a nakonec zemřel násilnou smrtí. Tentokrát přijde jako Pán pánů a Král králů bude jednat jako Soudce a zasáhne do dějin lidstva, aby vyřešil jeho vleklé problémy. Ježíš žije (věříme v živého Krista, nikoli v mrtvého Budhu nebo Mohameda), a proto ještě jednou přijde.

1. Jistota druhého příchodu Ježíše Krista - J 14,1-3; Tt 2,11-13
Sám Kristus slíbil, že určitě ještě jednou přijde. Zcela jednoznačně to řekl svým učedníkům (J 14,1-3.18; Zj 22,12.20). Když někdo někomu něco slíbí, zároveň se tím zavazuje. Kristus řekl, že přijde, a v tom je naše jistota. Bůh je věrný ve svých slibech.
Také apoštolové hovořili o druhém příchodu Pána Ježíše a touto nadějí žili (1 Te 4,14-18; Tt 2,11-13; Fp 3,20-21; 2 Pt 3,2-13). Výhled na Kristův druhý příchod jim dával sílu snášet veškerá příkoří, těžkosti a pronásledování. Proto také s veškerým nasazením a naléhavostí zvěstovali radostnou zprávu o Kristu.

2. Jak přijde Kristus - Mt 24,27; Zj 1,7; Mt 25,31; Sk 1,9-11; 1 Te 4,15-1
a) Osobně - Kristus řekl, že přijde na tento svět osobně, ne v nějakém zastoupení. On sám povede nebeský průvod, bude v jeho čele. Ježíš Kristus, který za nás před téměř 2000 lety z lásky zemřel na golgotském kříži, se znovu vrátí jako mocný panovník.

b) Viditelně - Kristův příchod nebude příchodem na určité místo na tomto světě. Nepřijde tajně ani se nezjeví jen vyvolené skupině lidí. Druhý příchod Pána Ježíše bude celosvětovou událostí viditelnou pro všechny obyvatele země (Mt 24,23-27; Zj 1,7). Bude to kosmická událost, pravá invaze z vesmíru, kdy sice nepřiletí žádní ufoni ani naši zemi nenavštíví Marťané, ale přijde Ježíš Kristus.

c) V slávě - Ježíšův druhý příchod bude nejslavnější událostí. Přijde ve své slávě a ve slávě Otcově (Mt 25,31; L 9,26; Mt 24,30). To znamená, že nejkrásnější a nejslavnostnější oslavy králů nebo triumfální vjezdy, přehlídky a průvody císařů, panovníků nebo prezidentů jsou v porovnání s Ježíšovým příchodem jen matným odleskem.

d) S anděly - Kristus nepřijde sám, ale v doprovodu velkého množství andělů (Mt 25,31). Andělé pomáhali lidem na cestě spásy (Žd 1,14). Nyní spolu s Kristem přicházejí, aby byli svědky dokončení díla vykoupení. Celý vesmír bude pozorovat úžasný návrat Ježíše Krista na naši planetu.

e) Slyšitelně - Kristův druhý příchod nebude tichou, nenápadnou událostí. Bude to triumfální návrat za zvuku těch nejnádhernějších fanfár (lTe 4,15-16).

f) Nevstoupí na zem - když Kristus přijde, zůstane v ovzduší nad naší zemí (1Te 4,17). Nesestoupí na ni, aby po ní chodil nebo se zde dokonce zabydlel. Nebude konat žádná shromáždění a nebude mít žádné proslovy. Při této příležitosti ještě nezaloží na této zemi své království. To přijde zřídit až za tisíc let (viz Zj 20; o tom si však povíme až někdy příště). Přijde, aby k sobě do nebe vzal své věrné děti.

3. Proč přijde Kristus - Mt 16,27; 1 K 15,51-53; Žd 9,28
Ježíš Kristus přijde řešit neřešitelné problémy lidstva - hřích a zlo a jejich následky.
Přijde vzkřísit všechny, kdo mu opravdově věřili, nesobecky ho milovali a čestně poslouchali. V ten den budou zlomena pouta smrti a všichni lidé, kteří složili svou naději v Bohu, budou probuzeni k životu. Tím dojde k úžasnému vytvoření jedné velké rodiny věřících lidí všech generací.
Při druhém příchodu začíná věřícím pravý život, který už nebude narušen smrtí. Jedná se o skutečný život po životě. Ten nenastává hned po smrti, ale až při Kristově slavném příchodu.
Zároveň všichni, kdo se stavěli proti Bohu, proti pravému, smysluplnému životu, zahynou. Smrt všech bezbožných při Kristově druhém příchodu líčí Bible jasnými slovy (2 Te 1,6-10; 2Te 2,3.8; Zj 19,19-21).
Kristus tedy přijde proto, aby odplatil každému podle toho, jakou měl životní orientaci a postoj, které se promítaly do jeho skutků (Mt 16,27; Mt 25,31-32).

4. Kdy přijde Kristus - Zj 22,12; Mt 24,36; 2 Pt 3,9; Jk 5,8
Znát dobu Ježíšova druhého příchodu není naší věcí. Bible nás varuje před vypočítáváním přesného data této události (Mt 24,36).
Druhý příchod Pána Ježíše určitě nastane. Událost sama není podmíněná. Podmíněn je jen její čas, protože zde hraje určitou roli postoj lidí. Bůh chce totiž zachránit každého člověka. Nechce, aby někdo zahynul, proto shovívá, čeká a stále nás trpělivě vyzývá k pokání (2 P 3,9). Není podstatné vědět, kdy Kristus přijde, ale mít jistotu, že přijde, a připravit se na jeho návrat.
Kristus přijde brzy (Zj 22,12.20). To je naléhavá výzva k bdělosti pro každou generaci (Jk 5,8). Bůh chce, abychom byli na jeho příchod připraveni. Neměl by nás zaskočit jako zloděj v noci (2 P 3,10).

5. Příprava na druhý příchod - Mt 25,31-46
Z jistoty, že Kristus brzy přijde, a z naděje, že se s ním setkáme tváři v tvář, vyplývají určité důsledky. Tento výhled nás zavazuje k službě druhým lidem. Není to služba z povinnosti, ale z lásky, kdy se chceme rozdělit o to, co jsme poznali. Chceme svým životem i slovy svědčit druhým lidem o tom, jaký je Bůh, co pro nás udělal a jaký plán má s naší zemí.
Čekání na Ježíšův druhý příchod nevede k pasivitě, ale k aktivní službě. Křesťan je člověkem činu. Nejenže určité věci nedělá, ale angažuje se pro dobro společnosti, v níž žije. Přijímá Kristův životní styl zájmu o druhé a nezištné pomoci potřebným (Mk 10,45). Tomu nás učí Ježíš v podobenství o posledním soudu, které vyprávěl v závěru svého líčení konce světa (Mt 25,31-46). Všimněme si, že lidé, kteří podle tohoto podobenství sloužili druhým, to dělali nezištně, z čistých pohnutek, aniž by si na tom zakládali. Byl to prostě jejich životní styl. Takovéto vyhlížení Ježíšova druhého příchodu není spojeno s nečinností nebo strachem, ale s radostnou důvěrou (1J 2,28; 4,17). Pocit, s jakým očekáváme lidi nebo události, závisí na charakteru události nebo na tom, koho čekáme. Jinak vyhlížíme lékaře, jinak milou návštěvu, jinak revizora a ještě jinak nevěstu.
Podle toho, jaký kdo zaujal postoj k Bohu a k tomu, co říká, budou při jeho příchodu dvě rozdílné reakce. Jedna třída lidí bude v zoufalství volat k horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!" (Zj 6,16-17) Druhá třída lidí bude v jásotu vítat svého Pána a Spasitele: "Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil." (Iz 25,9)
Na tvém rozhodnutí, na tvé životní orientaci a na tvém vztahu k Bohu, k sobě a k bližním závisí, do které skupiny budeš patřit.

 

Výkladové poznámky

1. Protože tématika druhého příchodu Pána Ježíše je velmi obsáhlá a je ji třeba kvůli rozmáhajícím se extrémním pohledům na tuto událost dobře pochopit, nehovoříme v této lekci o znameních druhého příchodu. O nich pojednáme příště.

2. Vztah mezi prvním a druhým příchodem Pána Ježíše se dá dobře pochopit na příkladu války. Rozhodující bitva (den R) byla vyhrána v určitém stádiu války, ale válka ještě pokračovala až do dne vítězství (den V). Den R představuje rozhodující bitvu, při které byl satan, nepřítel našeho spasení, poražen. To se stalo při prvním příchodu Pána Ježíše, když zemřel na golgotském kříži. Den V představuje Kristovo vítězství při jeho druhém příchodu, kdy se nepřítel poddá a bude slaveno vítězství. Křesťanská naděje na konečné vítězství při druhém příchodu Pána Ježíše je založena na jistotě vítězství, které bylo vybojováno Kristem na kříži (Kol 2,15).

3. Ve Starém zákoně obraz prvního a druhého příchodu Pána Ježíše splývá. Tyto dvě události nejsou od sebe ostře odděleny. Starý zákon vyhlíží příchod Mesiáše a spolu s ním Božího království. Proroci naznačovali tuto událost za pomoci různých termínů (hovořili např. o "království, které nebude navěky zničeno" - Da 2,44; o "Hospodinovu dni" - Mal 3,19-24; 1J 4,14; o Bohu jako soudci, který přichází a nehodlá mlčet Ž 50,3-6). Juda dosvědčuje, že už Enoch ve své době obracel pozornost svých současníků na příchod Pána jako soudce (Ju 14-15). Na základě typologické struktury (předpověď - typ, naplnění - antityp) pak Nový zákon zřetelně vztahuje tyto obrazy na druhý příchod Pána Ježíše.
Když Mesiáš Ježíš Kristus přišel, vysvětloval, že je rozdíl mezi královstvím milosti (nastoleným při Kristově prvním příchodu) a královstvím slávy (které bude zřízeno při jeho druhém příchodu). Je to, jako když se díváme na souhvězdí na večerní obloze. Nám se jeví, že hvězdy některého souhvězdí před námi září na stejné rovině, ve stejné vzdálenosti. Když však na ně zaměříme výkonné teleskopy, s překvapením zjistíme, že hloubková vzdálenost jednotlivých hvězd v tomto souhvězdí je někdy i mnoho tisíc světelných let. To, co se lidskému oku zdá být v jedné rovině, je ve skutečnosti od sebe vzdáleno.

4. Přestože Kristův druhý příchod je pro ty, kdo v něho nevěří a žijí ve vzpouře vůči Bohu, katastrofickou událostí, je zvěst o něm ve skutečnosti poselstvím o naději. Je třeba skoncovat se vším, co stojí proti lásce, pravdě, spravedlnosti a svobodě a co narušuje tyto základní hodnoty života. Ježíšův druhý příchod je odpovědí na vleklé chronické choroby lidstva a naší civilizace. Zlo je tak rozbujelé, že je nejsme s to vyřešit bez vnější Boží pomoci. Jen on je schopen navždy odstranit kriminály, nemocnice a hřbitovy. Je to důsledné dotažení Božího díla vykoupení, které Kristus vydobyl na golgotském kříži.

5. Při druhém příchodu dojde ke smrti všech lidí, kteří se svým životním stanoviskem postavili proti Bohu. To je významná skutečnost. Život lidí na této hříšné zemi končí. Bezbožní zemřeli a všichni věřící byli vzati do nebe. To je jeden důležitý rozpoznávací znak pravosti druhého příchodu Pána Ježíše.
Mnozí se totiž budou vydávat za Krista. Budou konat divy a zázraky a možná se jim místně podaří napodobit i vzkříšení z mrtvých. Nebude se však jednat o kosmickou, celosvětovou událost, při které dochází k všeobecnému vzkříšení Božích věrných a k totální smrti bezbožných. Také satan, nepřítel našeho spasení, bude chtít napodobit druhý příchod Pána Ježíše. Proto je důležité znát způsob, jakým Kristus přijde.
Když Pán Ježíš hovořil o svém návratu, ihned upozornil na svody, které přijdou v tomto směru. Proto je třeba jednoznačně odmítnout jeho tajný nebo duchovní příchod.

6. Je třeba vždy zřetelně varovat před jakýmkoli pokusem o datování druhého příchodu Pána Ježíše. Všechny takové snahy zákonitě vedou ke zklamání, a tak k oslabení důvěry v očekávání Kristova návratu. Ježíšův výrok, že neznáme "den ani hodinu" jeho příchodu, neznamená, že smíme určit rok, ale nikoli už den a hodinu jeho příchodu. Je to idiomatické vyjádření, které zapovídá jakoukoli snahu o vypočítávání přesného data. Přesto si věřící mají uchovat vědomí brzkého druhého příchodu a být stále bdělí.
Podobně jako apoštol Pavel i my musíme odmítnout blouznivé, přepjaté očekávání nebo vypočítávání přesného data Kristova příchodu (např. 2 Te 2,3.4).

7. Tzv. učení o tajném vtržení církve do nebe 7 let před vlastním slavným druhým příchodem Pána Ježíše, po němž vystoupí Antikrist a dojde k pronásledování věřících, je nesprávné. Bible se jednoznačně staví proti němu. Uveďme si několik důvodů:

a) V Písmu se nikde nemluví o dvou fázích druhého příchodu Pána Ježíše oddělených údobím sedmi let. Vtržení církve je spojeno se slavným viditelným druhým příchodem. Při této jediné a jedinečné události Kristus každému, spravedlivému i nespravedlivému, přináší odplatu (J 5,28.29). Všechny tři výrazy Nového zákona pro Kristův druhý příchod (parousia, apokalypsis a epifaneia) jasně hovoří o jednom, a ne o dvou příchodech. Nedělá se mezi tím žádný rozdíl.

b) Kristův druhý příchod přinese smrt všem bezbožným (2Te 1,8-10), protože nesnesou svatou zář jeho přítomnosti (2 Te 2,8; Zj 19,21).

c) Doba soužení není v Písmu ohraničena na období po tajném vtržení církve do nebe a ani Antikrist nepůsobí až poté, co věřící odešli z této země (Sk 14,22; Ř 5,3; Žd 3,13; Zj 12,13-17; Da 7,21.25).

d) Po druhém příchodu není už další možnost spásy ani pro pohany, ani pro židy. Proto máme dar spasení přijmout hned, když jsme osloveni Duchem svatým (Žd 3,7-8.13.14; srov. Žd 9,26-28; Mt 24,13).

e) 70 týdnů z proroctví Da 9,24-27 není možné rozdělit na 69 týdnů a 1 týden, který někteří vykladači Bible umisťují až do závěru dějin tohoto světa a vkládají mezi něj a předchozích 69 týdnů časovou mezeru, tj. údobí křesťanské církve. Do časově vymezeného proroctví nelze vložit žádné další období, neboť tím by proroctví ztratilo svůj smysl. Správný výklad tohoto proroctví bere 70 týdnů jako celistvé, nedělitelné údobí, které začíná rokem 457 př. Kr. a končí rokem 34 po Kr.                                                                                      

 

Praktický důsledek

Uprostřed beznaděje, nejistoty, trápení a problémů Bůh nabízí úžasnou perspektivu, dává naději a smysl života. Stojí za to žít a prát se s životními problémy. V nejistém světě dává jistotu (J 16,33). Nejsme tu ponecháni sami sobě. Budeme žít s Ježíšem po celou věčnost. Viditelně se naplní to, v co jsme věřili.
Jistota, která vyplývá z Ježíšových slov o jeho brzkému příchodu, nás vede k úzkému vztahu s ním a k činorodému trpělivému očekávání jeho návratu, jak jsme o tom už pojednali v bodu V. o přípravě na druhý příchod.
Zvěst o druhém příchodu Krista je slovo potěšení. Tváři v tvář smrti máme naději na vzkříšení a setkání se všemi, které nám smrt vyrvala. Poselství o druhém příchodu přináší radost.


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
07.10.2012 00:04EMANUEL ŽALUDA

PROSÍM,PROSÍM,PROSÍM!!!

PODÍVEJTE SE NA PŘÍSPĚVKY O.LIBORA HALÍKA NA STRÁNKÁCH GLORIA.TV.JSOU TAM VZÁJEMNĚ SE PROLÍNAJÍCÍ PROROCTVÍ VÝCHODNÍCH I ZÁPADNÍCH SVATÝCH A PROROKŮ.

PAK MRKNĚTE NA STRÁNKY ZJEVENÍ PANNY MARIE V GARABANDALU.

PO TÉ PŘISTUPTE K NEJDŮLEŽITĚJŠÍMU:WWW.VAROVÁNÍ.ORG

JEDNÁ SE O POSELSTVÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA,KDY K JEDNÉ OBYČEJNÉ ŽENĚ V IRSKU JSOU PŘEDÁVÁNA POSELSTVÍ CELÉMU SVĚTU PŘÍMO SVATOU TROJICÍ A MATKOU BOŽÍ!!!

PROSÍM!VŠECHNO JE MOŽNÉ!PÁN VSUTKU PŘIJDE BRZY.POSLEDNÍ ČASY JSOU ZDE!ČTĚTE TATO POSELSTVÍ A DUCH SVATÝ NA VÁS SPOČINE!NAŠE GENERACE JA POŽEHNANÁ!ZAŽIJEME SLAVNÝ DRUHÝ PŘÍCHOD NAŠEHO SPASITELE!NABOJTE SE,PROTOŽE ON NÁS BUDE OCHRAŇOVAT AŽ K BRANÁM NOVÉHO RÁJE.

DĚKUJI

 

15.09.2013 19:15EMANUEL

Musím po roce říci, že poselství jsou zřejmě smyšlená a je možné, že se jedná o dalšího ze lžiproroků, před kterými nás Pán v Písmu varuje. Nejdůležitější je tedy pro mne práce o.Libora Halíka a potom slovenské stránky pravoslavie.sk.

 

Sociální sítě BibleTV

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Page generated in 4.9348 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál