41. lekce - Harmagedon

Evangelium pro dnešek - kurz studia Bible

Základní probíraný text - Zj 16,12-16
1. Harmagedon jako duchovní boj - Ef 6,11-17
2. Kde je Harmagedon - Zj 19,14; Zj 17,14; Zj 1,7; Mt 24,27
3. Co je Harmagedon - Zj 16,14.16
4. Příprava na bitvu Harmagedon - Zj 16,15

Tajemné slovo Harmagedon (kralicky Armageddon) vyvolává různé představy. Lidé pátrají po jeho významu a naplnění. Někteří náboženští vůdcové, vedoucí činitelé, ale i prostí věřící si myslí, že Harmagedon je válečný konflikt mezi Východem a Západem. Někteří politici i teologové říkají, že Harmagedon znamená ozbrojené střetnutí, k němuž dojde na konci světa. Tento boj se prý má odehrát ještě za současné generace v severním Izreeli v údolí Jezreel u Megidda. Zapojí se do něj armády světových velmocí. Stručně řečeno, tento populární výklad vidí harmagedonský zápas jako politicko-náboženský konflikt mezi světovými mocnostmi na území Izraele.
Pro novináře bývá Harmagedon synonymem obrovské katastrofy nebo jaderné války, která zničí lidstvo a bude znamenat konec světa. V Bibli se o Harmagedonu píše jen na jednom místě. Slovo Harmagedon se objevuje v kapitole, která popisuje Boží soud nad světem ve formě sedmi posledních ran. Tento termín se vyskytuje v popisu šesté rány.

1. Harmagedon jako duchovní boj - Ef 6,11-17.

Sledujme události bitvy Harmagedonu v širších souvislostech. Bible předkládá koncept velkého sporu mezi Kristem a satanem, mezi silami dobra a mocnostmi zla, mezi pravdou a lží. Drama velkého sporu začalo v nebi vzpourou satana a přeneslo se na naši zemi pádem člověka do hříchu. Písmo představuje boj, který svádí Bůh s ďáblem a který pokračuje mezi Kristovými následovníky a satanovými přívrženci. Satan se snaží zničit systém (principy, podstatu) Božího království. Nebojuje jen proti samotnému Bohu, ale i proti jeho lidu a jeho zákonu. V Bibli je tento boj popisován jako "válka proti svatým" (Da 7,21.25; 8,24-25; Zj 13,7). Těmito slovy se zobrazuje pronásledování Boží církve (Zj 17,6). Písmo však líčí Krista jako vítěze, který svou smrtí na Golgotě dobyl a jednou provždy zajistil vítězství. Tím však spor neskončí. Poražený nepřítel totiž v boji pokračuje. Mobilizuje všechny své síly a jeho aktivita vyvrcholí těsně před 2. příchodem Pána Ježíše Krista. Při Kristově druhém příchodu, kdy se Ježíš viditelně objeví jako Král králů a Pán pánů, okusí satan a jeho následovníci hořkost totální porážky. Kistus vysvobodí svůj věrný lid a dá mu věčný život. To je radostná zpráva Písma o Kristově vítězství a o vítězství jeho lidu.
Boj mezi Kristem a satanem, mezi silami dobra a mocnostmi zla je duchovním zápasem. Věřící proto potřebují duchovní výzbroj. Kristovi následovníci nemají k dispozici žádné jiné zbraně než ty, které v listu Efezským popisuje apoštol Pavel: "Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy "opásání kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje" a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také "přilbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží" (Ef 6,11-17).

Tento duchovní boj je v pozadí bitvy Harmagedon. Bible používá termíny jako vojsko, válka, boj, nepřátelství a zbroj a chce jimi přiblížit podstatu duchovního boje. Na známém chce vysvětlit neznámé a na hmotném duchovní.
Podle Bible je Harmagedon závěrečným duchovním zápasem v dějinách lidstva a je označen jako "boj v rozhodující den všemohoucího Boha" (Zj 16,14b). "Rozhodující den všemohoucího Boha" není nic jiného než slavný druhý příchod Pána Ježíše na tuto zem. Harmagedon je boj, jehož součástí a dovršením je viditelný příchod Pána Ježíše. Zřetelně to ukazuje spojení 6. a 7. rány. V 6. ráně je svět shromážděn ke kolektivnímu boji, k nepřátelskému postoji vůči Bohu, jeho lidu a Božímu zákonu, v 7. ráně se odehrává vlastní boj Harmagedonu.
Na jiném místě v knize Zjevení Jana se zobrazuje druhý příchod Pána Ježíše válečnou scénou: "Za ním (za Kristem) nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu." (Zj 19,14) Jinde se hovoří o tom, že na zemi jsou lidé, kteří "budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Kál králů" (Zj 17,14). Ve 12. kapitole knihy Zjevení Jana, v níž se líčí odvěký spor mezi pravdou a bludem, se v závěru říká: "Drak (tj. ďábel) v hněvu vůči té ženě (tj. Kristově církvi) rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova." (Zj 12,17)


2. Kde je Harmagedon - Zj 19,14; Zj 17,14; Zj 1,7; Mt 24,27

Kde se má odehrát vrcholná rozhodující bitva mezi dobrem a zlem? Kde leží bitevní pole? Podle populárního výkladu je bitevním polem údolí Jezreel na území Izraele. Je třeba zdůraznit, že všechny snahy o zeměpisné určení místa jsou pouze pokusem o výklad biblického textu a nejsou geograficky odůvodněné, protože místo s názvem Harmagedon neexistuje. Většina populárních lidových výkladů ztotožňuje údolí Jezreel s místem Harmagedon.
Harmagedonský boj je jen jiným názvem pro krizi těsně před druhým příchodem Pána Ježíše, kdy se Boží nepřátelé kolektivně postaví proti Božímu lidu a proti zjevené Boží vůli. Je rovněž jiným označení pro samotný druhý příchod Pána Ježíše. Z toho plyne, že Harmagedon je celosvětovým bojem (nikoli místním), protože druhý příchod Pána Ježíše je celosvětovým příchodem (Zj 1,7; Mt 24,27). Ve Zj 6,14 čteme, že ďábelští duchové vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji. V zorném úhlu prorockého slova tedy není jen území Izraele, ale celý svět.


3. Co je Harmagedon - Zj 16,14.16

Vlastní slovo Harmagedon se vyskytuje ve Zj 16,16: "Shromáždil je na místo, zvané hebrejsky Harmagedon." Jan psal Zjevení řecky, ale zde používá hebrejštinu. Hebrejský termín "Harmagedon" se skládá ze dvou slov - "har" a "mageddon". Hebrejské "har" znamená "hora" a "mageddon" znamená podle většiny vykladačů město Megiddo (kral. Megeddo). Megiddo bylo významné starobylé město na úpatí hory Karmel. Dnes leží v sutinách. U Megidda docházelo v minulosti k rozhodujícím bitvám, protože město leželo na strategicky důležitém místě. Můžeme věřit tomu, že k závěrečné bitvě dějin se armády celého světa shromáždí do údolí Izreel, na území, které je přibližně 40 km dlouhé a 30 km široké?
Slovo Harmagedon doslova přeloženo znamená "hora Megiddo". Hora s takovým názvem neexistuje. Podíváme-li se však na mapu Palestiny, zjistíme, že jedinou horou, která leží u bývalého Megidda, je hora Karmel. Myslí Jan na horu Karmel, když používá hebrejský termín Harmagedon? V Bibli nemáme text, který by to přímo dokládal.
Obdobným případem však jsou "vody Megiddo" (Sd 5,19). Co označuje tento termín? V Debořině písni se "vody Megiddo" zcela zřetelně ztotožňují s potokem Kíšon, který protéká Jezreelským údolím (porovnej Sd 5,21 a 5,19). Podobně jako "vody Megiddo" tekly u Megidda a byl jím míněn potok Kíšon, tak i "hora Megiddo" - použitím analogie - se musí nacházet u Megidda. Jedinou horou u Megidda je hora Karmel. Hebrejské slobo Harmagedon je tedy šifrou pro horu Karmel.
Řecké slovo "topos", které se vyskytuje v 16. verši a překládá se výrazem "místo", se dá také přeložit jako "podmínka", "postavení", "situace", "úřad" a podobně. Zj 16,16 se tedy dá významově přeložit takto: "Shromáždil je do situace hory Karmel." To nás vede k typologickému výkladu.
Situace harmagedonského boje je podobná situaci hory Karmel. Která událost z biblického hlediska nejvíce "poznamenala" horu Karmel? Prorok Elijáš tam bojoval s falešným náboženstvím. Stál sám proti 450 Baalovým a 400 Ašéřiným prorokům. V tomto dramatickém boji se jednalo o pravou bohoslužbu a autoritu na jedné straně a nepravou bohoslužbu a autoritu na straně druhé. Hora Karmel byla vrcholem boje s nepravým náboženstvím. V tomto zápase šlo o to, zda Bohem je Hospodin, nebo Baal. Elijáš řekl: "Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!" Pak navrhl prověrku božstev. Po jejím vykonání přihlížející reagovali takto: "Padli na tvář a volali: "Jen Hospodin je Bůh! Jen Hospodin je Bůh"" (1 Kr 18,21.39)

Podstatou falešného náboženství je zásada, že se člověk může spasit pomocí vlastních zásluh. Podstatou sporu je tedy otázka po zdroji spasení. Spasí mě Bůh v Kristu, nebo se mohu zachránit sám vlastními skutky, svým výkonem, askezí, poutěmi, odříkáním atd.?
Elijáš je předobrazem Krista. Na Karmelu došlo k Božímu soudu. Tak jako v době Elijáše nakonec zahynuli všichni falešní proroci (1 Kr 18,40), tak v boji Harmagedonu, tj. při druhém příchodu Pána Ježíše, zahynou všichni Boží nepřátelé. Harmagedon - "rozhodující den všemohoucího Boha" - je dnem porážky pro draka, šelmu a falešného proroka (viz. Zj 19,19-20), kteří byli ovládáni ďábelskými duchy. Harmagedon je pro ně dnem soudu.
Co znamená vyschnutí Eufratu a kdo jsou králové od východu slunce? Jestliže slova jako Babylón, Beránek, drak, šelma, falešný prorok a Harmagedon jsou symboly (obrazy, šifry), je jasné, že i Eufrat je symbolické označení. Řeka Eufrat protékala Babylónem a byla pro město zdrojem jistoty a bezpečí. Podle Hérodota a Xenofónta Kýros v roce 539 př. Kr. dobyl Babylón tak, že Eufrat odvedl do umělého koryta mimo Babylón. Když řeka "vyschla", vtrhla perská armáda prázdným řečištěm do města. Bylo to slavné vítězství během jediné noci.
Tyto skutečnosti nás znovu vedou k typologickému výkladu. Kýros je předobrazem Krista (Iz 45,1-2). Kristus na hlavu poráží tajemný duchovní Babylón (Zj 17-19). Řeka (vody) symbolizuje v proroctví zástupy a národy (Zj 17,15). Řeka Eufrat tedy představuje lidi, kteří Babylón, "onen duchovní falešný systém", podporovali, poslouchali a ctili (Zj 13,3-4.8). Vyschnutí Eufratu představuje skutečnost, že dřívější ctitelé Babylóna se nyní staví proti svým učitelům a duchovním vůdcům, kteří je učili lži (Zj 17,16).
Kdo jsou králové od východu slunce? V dějinách to byl Kýros a jeho armáda, která porazila Babylón a osvobodila Boží lid. V prorockém významu je to přicházející Kristus, Král králů, a jeho andělé, kteří ho doprovázejí (Zj 19,14-16).


4. Příprava na bitvu Harmagedon - Zj 16,15

Kdo přežije Harmagedon? Jen ten, kdo se na tento rozhodující zápas připraví. V čem spočívá příprava? Na to odpovídá v našem základním oddíle sám Kristus: "Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu." (Zj 16,15) Při druhém příchodu Pána Ježíše bude záležet na tom, jak se kdo připravil. Jaká příprava, takový výsledek (viz. Kristova podobenství o deseti družičkách a svatebním šatu - Mt 25,1-13; 22,1-14). Proto Kristus říká, že šťastný je ten, kdo bdí a střeží svůj šat. Jestliže má hlídat svůj šat, znamená to, že jej musel předtím obléct. Tímto šatem není nc jiného než Kristova spravedlnost. Člověk, který oblékl Kristovu spravedlnost, Krista miluje a poslouchá. Kristus je pro něj vším. Takový člověk nejen Ježíše Krista přijal za svého Spasitele, ale také jej následuje jako svého Pána a zůstává s ním každý den v neustálém úzkém kontaktu. Nejde jen o to, abychom "oblékli Krista", ale abychom stále zůstali "oblečeni v Kristu". Podobně je tomu i v manželství. Nejde jen o to oženit se, ale o to zůstat ženatý. Je třeba uchovat Kristův šat čistý. Dnešek je dnem přípravy. Už brzy nastane situace hory Karmel, harmagedonský duchovní boj. Na straně vítěze bude ten, kdo s Kristem žije dnes. Bez vítězství dnes nebude vítězství potom.
Žiješ denně s Kristem? Na čí straně budeš stát v harmagedonském boji při druhém příchodu Pána Ježíše?

 

Výkladové poznámky

1. Harmagedon je třeba vykládat tak, aby hlavní vítěznou postavou byl Kristus (to znamená, že výklad musí být kristocentrický). Výklad musí být zaměřen na církev (musí být ekleziocentrický). Termín Harmagedon označuje konečné střetnutí Krista a jeho následovníků s antikristem a jeho stoupenci. Bůh však vysvobodí svůj lid. Kristus je vítěz a jeho lid se nemusí ničeho bát. "Když je Bůh s námi, kdo proti nám?" (Ř 8,31) "Od lásky Kristovy nás nemůže nic odloučit." (Ř 8,35-39)

2. Uvědomme si, že kniha Zjevení Jana je knihou mnoha symbolů a obrazů. Za těmito obrazy a symboly stojí zcela určité a konkrétní skutečnosti. Například symbolem Beránka není popisován kus skotu, nýbrž Kristus, který se na Golgotě obětoval za člověka. Termín Babylón neoznačuje trosky starodávného slavného města, ale falešný náboženský systém. Přestože události Harmagedonu jsou popisovány obrazným jazykem, neznamená to, že je to pouze neviditelný a symbolický boj. Tak jako situace hory Karmel byla skutečná a opravdová, tak reálný bude i závěrečný boj. Bitva Harmagedon je vlastně snaha draka, šelmy a falešného proroka zničit Boží lid. Je to útok proti věrným Božím následovníkům, proti Božímu zákonu, a tak v důsledku proti samotnému Kristu.

3. Koncept boje, války, sporu, nepřátelství mezi Bohem a satanem, dobrem a zlem, pravdou a lží se prolíná celou Biblí. Na této zemi to začalo už v ráji. Poté, co ďábel v podobě hada svedl Adama a Evu do hříchu, Pán Bůh mu řekl: "Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu." (Gn 3,15) Tento motiv je pak rozváděn tam, kde se ukazuje, jak se lidé stavějí proti Bohu a jeho lidu na stranu zla (Zj 13,7-10.16.17; 17,6). Satan a s ním všichni, kdo mu dali a dávají za pravdu, budou definitivně zničeni (Zj 19,19-21; 14,9-11).

4. V prorocké zvěsti Bible pozorujeme dva pohyby. Sledujeme, jak Bůh shromažďuje svůj lid (Zj 14,6-13 18,4), ale také jak satan soustřeďuje své následovníky (Zj 16,13-14). Jeho stoupenců není málo, protože je psáno, že "celá země v obdivu šla za tou šelmou" (Zj 13,3). Ďábelští duchové (okultismus, spiritismus) shromažďují svět ke konečnému odporu proti Bohu. Drak (satan, pohanství), šelma (nábožensko-politická mocnost, která bojuje proti Bohu, Božímu lidu a Božímu zákonu) a falešný prorok (církve, které byly věrné Bohu, ale časem postupně odpadly od podstaty evangelia) se poddali satanskému vlivu (Zj 16,13-14) a bojují proti Bohu a jeho lidu. Ďábelští duchové připravují národy pro situaci hory Karmel. Dělají dokonce zázraky (Zj 16,14). Nakonec je Babylón plný démonů (Zj 18,2-3).

5. Andělé jsou v textu nepřímo označeni jako králové, protože Ježíš je nazván Králem králů, kteří s ním přicházejí. To nás nepřekvapuje, protože dokonce o všech vykoupených je řečeno, že v Božím království budou "králové a kněží" (Zj 5,10; Zj 20,6) a už teď jimi jsou (Zj 1,6; 1 Pt 2,9).

6. Co je to typologie? Typologie je výklad Písma, který je postaven na vztahu mezi typem a antitypem. "Slovo "anti" znamená "namísto", a nikoli "proti". Jde o to, že na míto typu se staví antityp. Typem může být osoba, místo, událost nebo instituce, která je v Novém zákoně nebo v pozdějším výkladu zaměřena na Krista (jedná se o kristocentrický výklad), na církev (jedná se o eklezioncentrický výklad) nebo na závěrečné události tohoto světa (jedná se o eschatologický výklad). Antityp je vždycky větší a má hlubší význam než typ. Tuto výkladovou metodu jako první používal sám Kristus, když hovořil o tom, že on je větší než Jonáš (Mt 12,41; L 11,32), než Šalamoun (Mt 12,42; L 11.31) a než chrám (Mt 12,6). O typologické struktuře při výkladu Písma můžeme mluvit jen tehdy, je-li tento vztah dán nebo naznačen v samotném textu Starého zákona nebo pozdějšími pisatelem. Není možné svévolně podle vlastního názoru vidět typologii kdekoliv v Písmu.

 

Praktický důsledek

1. Každý člověk je vtažen do harmagedonského boje a bude stát buď na jedné, nebo na druhé straně. Neexistuje žádná neutrální pozice. Spor věků spěje ke svému vrcholu. Každý z nás se dnes svým životním postojem a svou orientací řadí do některé skupiny. Bůh ukončí smutné dějiny tohoto světa, aby otevřel novou světlou kapitolu (Zj 21-22). Kristus zvítězí, protože už zvítězil na golgotském kříži.

2. Závěrečného boje se nemusíme bát. Nemusíme z něj mít žádný strach. Naopak, Bůh nás povzbuzuje, abychom vytrvali až do konce a "nebáli se toho, co máme vytrpět" (Zj 2,10; Mt 24,12). Závěrečnou bitvu Harmagedon přežije každý, kdo se drží Krista a vytrvá až do konce (Mt 24,15). Nejpodstatnější v našem životě je, abychom pěstovali nezlomnou důvěru v Boha a dbali na jeho slovo.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1236 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál