Směřovat výš

Bůh používá nejrůznější způsoby, aby nás oslovil a přitáhl k sobě. Využívá přírody, která působí na naše smysly.

Bůh používá nejrůznější způsoby, aby nás oslovil a přitáhl k sobě. Využívá přírody, která působí na naše smysly. Pokud jsme vnímaví, rozpoznáme Boží lásku a velikost ve věcech, které stvořil. Naučíme-li se naslouchat, uslyšíme a pochopíme, co nám Bůh chce prostřednictvím přírody sdělit.

Zelená pole, vysoké stromy i kvetoucí rostliny – to všechno nás vyzývá, abychom poznávali Boha. Vypráví o něm oblaka a vznešenost oblohy. Déšť a zurčící potůčky nasměrovávají naši pozornost k tomu, kdo všechno stvořil. Zvou nás, abychom ho poznávali.

Ježíš Kristus pro svá naučení často volil přirovnání z přírody. Stromy, ptactvo, květiny pak lidem připomínaly jeho slova. Kopce, jezero a obloha jim pomáhaly připomínat si pravdy, které jim sdělil. Díky tomu pak lidé mohli přemýšlet o jeho učení i při své práci.

Bůh si přeje, aby nás těšilo to, co stvořil. Přeje si, abychom se radovali z krásy země. Bůh má rád krásné věci, ale více než krásu přírody má rád krásu charakteru. Přeje si, aby se rozvíjela naše vnitřní čistota a přirozená krása – dvě vlastnosti, díky nimž jsou květiny tak příjemné.

Budeme-li ochotni naslouchat, Boží stvoření nám poskytne naučení o poslušnosti a důvěře. Nebeská tělesa se pohybují po určených drahách, protože se řídí Božími zákony. Obdobně se Božími zákony řídí také nejmenší částice hmoty.

Bůh pečuje o všechno, co stvořil. Udržuje hvězdy a planety v prostoru, i když je jich mnohem více, než kolik dokážeme spočítat. Zároveň se stará i o toho nejmenšího ptáčka, který neohroženě zpívá svou píseň.

Náš nebeský Otec také laskavě pečuje o každého z nás. Sleduje, když jdeme do práce, slyší, když se modlíme. Dívá se, když večer uléháme ke spánku i když ráno vstáváme. Pozoruje boháče, kteří hodují ve svých sídlech, i chudáky, kteří shromažďují rodiny kolem skromně prostřených stolů. Bůh vnímá každou slzu a každý úsměv.

Když uvěříme tomu, že Bohu na nás záleží, nebudeme se muset zbytečně starat. Zármutek ani starosti pak nebudou naplňovat náš život. Potom všechno – maličkosti i velké věci – svěříme do Božích rukou. On zná řešení našich problémů a má sílu nést naše starosti. Pak budeme moci, možná poprvé, zažít opravdový vnitřní mír a pokoj.

Bůh k nám promlouvá

Můžeme obdivovat krásy této planety. Přemýšlejme při tom, jak bude vypadat ta nová, obnovená země, kde už nebude zlo, smrt a zármutek. Nic tam nezestárne a neumře. Přemýšlejme o kráse nového domova zachráněných, který bude velkolepější, než co si dnes dokážeme představit.

Dnešní příroda nám poskytuje jen náznak Boží velikosti a moci. Bible nám říká: „Co lidské oko nikdy nevidělo ani žádné ucho neslyšelo, co člověka ani ve snu nenapadlo – to nabízí Bůh těm, kdo ho milují.“ 1

Básníci a přírodovědci dokážou nádhernými slovy popisovat krásu přírody, nejvíce však dokáže přírodu ocenit věřící člověk. V každé květině a v každém stromu totiž vidí Boží dílo a projev jeho lásky. Pozoruje kopce, řeky a moře a vidí v nich poselství Boží lásky k lidstvu. Když skladatel žalmů David přemýšlel o přírodě, napsal: „Země je naplněna jeho dobrotou.“ 2 „Nechť moudrý přemýšlí o těchto věcech a pochopí, že Boží láska je věčná.“ 3

Bůh k nám promlouvá také tím, jak zasahuje do našeho života a působí svým Duchem. Pokud jsme otevření a vnímaví, můžeme objevit důležitá naučení v tom, co každý den prožijeme.

Bůh k nám rovněž promlouvá prostřednictvím svého psaného slova – Bible. Pomocí Bible nám řadu skutečností sděluje mnohem jasněji než prostřednictvím přírody. Nechal nám popsat svůj charakter a způsob, jak jedná s lidmi. Vysvětluje nám, jak nás vykoupil z otroctví zla a smrti. Bible popisuje životní příběhy velkých a kladných postav, které žily před staletími. O každé z nich však je možno také říct: „Byl to člověk stejně křehký jako my.“ 4

Dovídáme se, jak těžkými životními zkouškami tito lidé prošli. Trpěli podobně jako my. Selhali a zklamali podobně jako my, ale nevzdali se. Díky Boží milosti a pomoci byli schopni všechny těžkosti překonat. Když sledujeme jejich život, dostáváme odvahu snažit se žít podobně, jako žil náš Pán a Zachránce. Čteme o tom, jak úžasně je Bůh vedl, o poznání, lásce a darech, které dostali. Boží milost je uschopnila vykonat velké věci. Když o nich čteme, zatoužíme prožívat život s Bohem jako oni.

Trvalý námět ke studiu

Ježíš Kristus o Starém zákoně prohlásil: „Písmo… svědčí o mně.“ 5 Ještě plněji to platí o Novém zákoně. Bible nám představuje Zachránce, který je pro nás jedinou nadějí na získání věčného života. Vypráví o Ježíši Kristu. Hned v úvodu Bible představuje Ježíše Krista jako Stvořitele světa. „On byl tvořícím Božím Slovem, kterým vše vzniklo a trvá.“ 6 Poslední část zaznamenává jeho slib: „Jistě, přijdu brzy.“ 7

Při čtení Bible se seznamujeme s tím, co vykonal, a slyšíme jeho hlas. Pokud chceme opravdu poznat svého Zachránce, musíme ji studovat.

Své srdce můžeme naplnit Božím slovem. Bude v něm působit jako proud čerstvé vody pro žíznivého. Má také účinek jako chléb z nebe. Ježíš Kristus řekl: „Chcete-li mít věčný život, musíte se sytit mým tělem a krví.“ „Mluvil jsem o duchovních skutečnostech, ale vy chápete moje výroky hmotně. Váš rozum na to nestačí, jenom Duch vám pomůže, abyste to pochopili a získali tak život.“ 8 Naše tělo se buduje z toho, co jíme a pijeme. Podobně to platí i v duchovním životě. Když věnujeme čas čtení Bible a přemýšlíme o tom, co Ježíš Kristus řekl, duchovně rosteme.

Andělé se snaží pochopit, proč Ježíš Kristus obětoval svůj život pro záchranu lidí, kteří podlehli zlu. Zachránění lidé budou po celou věčnost studovat důvody, proč dal Bůh pro záchranu lidstva svého Syna. Po celé věky budou vždy znovu a znovu zpívat chvalozpěv o záchraně. Přemýšlejme o tom už nyní. Nekonečná milost, láska a oběť Ježíše Krista, to jsou vhodné náměty pro naše uvažování. Přemýšlejme o charakteru našeho Zachránce a o službě, kterou nyní pro nás koná u Boha jako náš zástupce. Více si važme toho, co vykonal, aby lidstvo zachránil od zla a jeho důsledků.

Naši víru a lásku posílí přemýšlení o nebeských skutečnostech. Naše modlitby se stanou pro Boha přijatelnější, protože se v nich bude stále více projevovat naše víra a láska. V našich modlitbách se bude projevovat, že Bohu více rozumíme a že mu více důvěřujeme. Každý den si budeme uvědomovat jeho moc, která je schopna zachránit všechny, kdo k němu přijdou prostřednictvím Ježíše Krista.

Čím více budeme přemýšlet o našem úžasném Zachránci, tím více si budeme přát prožívat vnitřní proměnu. Budeme toužit být vnitřně čistí jako on. Čím více o něm budeme přemýšlet, tím více o něm budeme vyprávět jiným a tím lépe budeme světu představovat, jaký vlastně je.

Bible byla napsána pro všechny lidi, nejen pro vzdělané. Základní informace o tom, jak můžeme být zachráněni pro věčný život, jsou jasné jak polední světlo. V tomto ohledu nemusí nikdo bloudit. Problém vyvstává, když se člověk chce řídit svým vlastním pojetím a odmítá, co nám Bůh srozumitelně sdělil.

Nepřijímejme bezmyšlenkovitě, jak si Bibli vykládají druzí. Prostudujme si ji sami. Když dovolíme jiným, aby mysleli za nás, naše rozumové schopnosti se oslabí a nebudeme schopni věci důkladně sami promýšlet. Jestliže však budeme studovat Bibli, posílí to naše rozumové schopnosti. Budeme schopni porozumět i hlubšímu významu Božího slova.

Nic neposiluje lidskou mysl tak, jako studium Bible. Žádná jiná kniha tak nezušlechťuje a nepovznáší myšlení. Kdyby lidé studovali Bibli tak, jak si to Bůh přeje, měli by daleko širší rozhled a ušlechtilejší charakter. Studium Bible pomáhá každému člověku najít skutečný smysl života.

Podmínky studia

Povrchní čtení Bible bez opravdového zájmu nepřináší valný užitek. Můžeme přečíst celou Bibli a přitom nezpozorovat nic z její krásy ani hlubokého významu. Je daleko lepší důkladně studovat malý úsek, až pochopíme, co znamená a co nám říká o způsobu, jak nás Bůh chce zachránit. Takové studium nám přinese daleko větší užitek než bezmyšlenkovité a nepozorné pročtení mnoha stránek. Bibli bychom měli mít stále po ruce. Kdykoli máme chvíli času, měli bychom ji číst. Můžeme si přečíst kratičký úsek a přemýšlet o něm, třeba při chůzi, a snažit se něco z toho si zapamatovat.

Bibli nemůžeme porozumět, pokud ji nebudeme studovat pozorně a nebudeme Boha prosit o moudrost. Některé části Bible jsou tak jasné, že jim může porozumět každý. Jiné části však vyžadují důkladné studium. Jednotlivé části je třeba vzájemně porovnávat.

Pečlivé studium Bible spojené s modlitbou přinese velký užitek. Horník hledá hluboko pod zemí, aby našel zlato. Podobně musí člověk zkoumat Bibli – Boží slovo – jakoby hledal skrytý poklad. Jedině tak objeví velké bohatství, které povrchní čtenář přehlédne. Slova Bible uchovávaná v srdci budou působit jako proudy čerstvé vody vyvěrající od Ježíše Krista, který je skutečným pramenem života.

Každé studium Bible bychom měli zahájit modlitbou. Dříve než otevřeme její stránky, měli bychom žádat Ducha svatého, aby vedl naše myšlenky. Takovou prosbu Bůh vyslyší.

Když se Natanael, jeden z učedníků, poprvé setkal s Ježíšem Kristem, Mistr o něm prohlásil: „To je pravý a bezelstný Izraelec.“ „Odkud mne znáš?“ zeptal se ho překvapeně Natanael. „Viděl jsem tě pod fíkovým stromem dříve, než tě našel Filip,“ odpověděl mu Ježíš. 9 I nás Ježíš vidí, když se modlíme ukryti před zraky lidí. Pomůže nám pochopit, co je pravda, jestliže o to budeme stát. Jestliže budeme pokorně prosit o pomoc, andělé usměrní naše myšlenky.

Duch svatý vyvyšuje našeho Spasitele. Ukazuje nám dokonalost Kristova života a způsob, jakým nás chce zachránit. Ježíš o něm řekl: „On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.“ 10 Duch svatý je jediný pravý učitel Boží pravdy. Uvažujme o tom, jak velice nás Bůh má rád. Dal svého Syna, aby za nás zemřel, a pak poslal svého Ducha, aby nás učil a vedl.

1. 1. Korintským 2,9; 2. Žalm 33,5; 3. Žalm 107,43; 4. Jakubův 5,17; 5. Jan 5,39; 6. Jan 1,3; 7. Zjevení 22,20; 8. Jan 6,53.63; 9. Jan 1,47.48; 10. Jan 16,14

Bible - Český ekumenický překlad

Cesta k vnitřnímu pokoji a Bible

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2521 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál