Příběhy z Bible

Přehled biblických příběhů a souvejících událostí

Postupně pro Vás připravujeme přehled biblických příběhů a událostí, které souvisí s Biblí, dějinami, současností i blízkou budoucností. Věříme, že Vám bude tato část našeho portálu inspirací :-)

Největší dar lidstvu

Ježíš Kristus je po mnoha stránkách bezpochyby největší postavou lidských dějin.
více »

Vyvolený národ

Bible říká, že Bůh si vyvolil izraelský národ, aby jeho prostřednictvím představil světu sebe. A právě v Izraeli se po mnoha staletích narodil Ježíš Kristus.
více »

Čas se naplnil

Ježíšův příchod předpovídala mnohá proroctví. Ve stanovený čas Ježíš přišel a naplnil je.
více »

Narození Pána Ježíše

Betlémská událost je věčným zdrojem úvah. Jako každé narození, byl i Ježíšův příchod na svět radostnou událostí.
více »

Zasvěcení

Několik týdnů po svém narození byl Ježíš přinesen do chrámu, aby byl zasvěcen Hospodinu.
více »

Mudrci z východu

Novorozenému Ježíši přišli projevit úctu také tři mudrcové z Východu. To však vzbudilo hněv a závist úřadujícího krále Heroda.
více »

Ježíšovo dětství

Ježíš vyrůstal v chudých poměrech v horském Nazarete a nenabyl vzdělání v rabínských školách. Jeho učitelem byla matka,tesařská dílna, příroda a především Otec.
více »

Dvanáctiletý

V průběhu Velikonoc, kdy se Izraelci scházeli do Jeruzaléma, aby si připomněli vysvobození z egyptského zajetí, se dvanáctiletý Ježíš poprvé veřejně projevil
více »

Léta dozrávání

Ježíšovo dětství a mládí nebylo lehké. I když se snažil být s každým zadobře, nenacházel vždy kladnou odezvu.
více »

Janovo poselství

Jan Křtitel patřil k nejvýraznějším postavám Ježíšovy doby. Byl reformátorem Izraele, prorokem neúnavně zvěstujícím poselství o příchodu Mesiáše.
více »

Křest

Křtem otevřel Ježíš novou kapitolu svého života. Vystoupil na veřejnost a začal naplňovat své poslání
více »

Zápas v poušti

Po křtu Ježíš odešel do pouště, kde se utkal se svým nepřítelem.
více »

Další zkoušky a vítězství

Zápas v poušti pokračoval dalšími zkouškami. Ježíš v nich nad svým nepřítelem zvítězil
více »

První učedníci

Po návratu z pouště získal Ježíš první učedníky, a učinil tak zásadní krok k založení křesťanské církve.
více »

Na svatbě v Káně

Svůj první veřejný zázrak vykonal Ježíš na svatbě v galilejské Káně. Voda proměněná ve víno má hluboký symbolický význam.
více »

V chrámu

Z Kány se Ježíš vydal do Jeruzaléma. Přišel do chrámu a očistil jej od obchodníků, kteří znesvěcovali toto posvátné místo.
více »

Nikodém

Ježíšovy činy v jeruzalémském chrámu zapůsobily na Nikodéma, jednoho z předních učenců izraelského národa, tak silně, že jej vyhledal, aby si s ním mohl osobně promluvit.
více »

Jan Křtitel a Ježíš

Vliv Jana Křtitele postupně klesal Reformátor však pochopil význam svého poslání a řekl:„On musí růst, já však se menšit"
více »

Zastavení v Samařsku

Když se Ježíš vracel z Jeruzaléma do Galileje, procházel Samařském. Rozhovor s neznámou ženou u sycharské studny patřil k mimořádným setkáním jeho života.
více »

Opět v Káně

Po příchodu do Kány Ježíše vyhledal královský úředník a požádal ho o uzdravení svého syna.
více »

Poprvé před veleradou

Ježíš uzdravil v sobotu člověka chromého třicet osm let. Předvedli jej před veleradu a obvinili z porušování zákona.
více »

Uvěznění a smrt Jana Křtitele

Jan Křtitel byl uvězněn. Na slavnosti králových narozenin si Salome jako odměnu za svůj tanec vyžádala jeho hlavu. Jan byl sťat.
více »

Působení v Galileji

Ježíš začal výrazněji působit v Galileji. Kázal, že se „přiblížilo Boží království", neboť se „naplnil prorocký čas"
více »

Odmítnutí v Nazaretu

Ježíš přišel do synagogy v Nazaretu, kde mu byl podán svitek proroka Izajáše. Četl z něj mesiášské proroctví, jež vztáhl na sebe. Nazaretští však jeho mesiášství odmítli.
více »

Povolání dalších učedníků

Během působení v Galileji si Ježíš vybral další učedníky. Vyzval je, aby vše opustili a následovali jej.
více »

V Kafarnaum

Kafarnaum na břehu Galilejského jezera bylo oblíbeným místem Ježíšova působení Uzdravil tam posedlého, Petrovu tchyni a mnoho dalších nemocných.
více »

Zázračná uzdravení

V průběhu svého působení Ježíš uzdravil mnoho lidí Jeho zázračné činy přinášely především hodně radosti, avšak u některých lidí probouzely spíše žárlivost a nenávist.
více »

Lévi Matouš

Dalším Ježíšovým učedníkem se stal celník Lévi Matouš. Mnozí tím byli pohoršeni.
více »

Sobota

Sobota byla v Ježíšově době v židovském národě citlivou záležitostí. Mnozí Ježíše obviňovali, že porušuje toto ustanovení
více »

Dvanáct apoštolů

Nejužší jádro Ježíšových učedníků tvořilo dvanáct lidí. Spojovala je oddanost Ježíši, ale také jejich lidství
více »

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1857 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál