Příběhy z Bible

Přehled biblických příběhů a souvejících událostí

Postupně pro Vás připravujeme přehled biblických příběhů a událostí, které souvisí s Biblí, dějinami, současností i blízkou budoucností. Věříme, že Vám bude tato část našeho portálu inspirací :-)

Zacheus

Zacheus patřil k lidem, kterými všichni pohrdali. Jeho příběh dokazuje, že Ježíš nedělá mezi lidmi rozdíly.
více »

Hostina v Šimonově domě

Při Ježíšově návštěvě Betanie uspořádal Šimon na jeho počest hostinu. Její pokojnou hladinu rozčeřila Marie svým pro mnohé nepochopitelným činem, když Ježíše „pomazala k pohřbu".
více »

Vjezd do Jeruzaléma

Poslední Ježíšovo putování do Jeruzaléma spělo ke svému závěru. Vstoupil do města jako král - zaslíbený dědic Davidova trůnu.
více »

Podobenství o fíkovníku

Na příkladu uschlého fíkovníku Ježíš názorně ukázal, že ve všem, co děláme, je nejdůležitější vnitřní přesvědčení.
více »

Opět v chrámu

Ježíš přišel do chrámu, kde vykonal další zázraky a diskutoval s farizeji a zákoníky.
více »

Léčky

Farizeové a saduceové přišli za Ježíšem a svými záludnými otázkami se jej snažili chytit do léčky. Chtěli ho přistihnout při výroku, na základě kterého by ho mohli obžalovat.
více »

Naposledy v chrámu

Ježíš mluvil naposledy v chrámu. Snažil se obrátit pozornost lidí věcem, které jsou skutečně důležité.
více »

Na vnějším nádvoří

Na vnějším nádvoří chrámu promluvil Ježíš k Řekům. Toto setkání bylo provázeno další mimořádnou událostí.
více »

Proroctví o budoucnosti

Když byl Ježíš se svými učedníky na Olivové hoře, odhalil jim některé z budoucích událostí.
více »

Ježíšův princip

Na Olivové hoře vysvětlil Ježíš svým učedníkům, co je ve vztahu k druhým lidem nejdůležitější.
více »

Příklad pokory

Před velikonoční večeří umyl Ježíš učedníkům nohy, a dal jim tak příklad pravé pokory.
více »

Poslední večeře

Při poslední večeři, kterou Ježíš strávil s učedníky, označil svého zrádce a ustanovil také novou slavnost přijímání chleba a vína.
více »

Nebojte se!

Po poslední večeři se Ježíš snažil připravit učedníky na události příštích dnů a ujistit je o tom, že z budoucnosti nemusí mít strach.
více »

V Getsemanské zahradě

Ježíš odešel do zahrady Getsemane, kde prožil těžké chvíle přípravy na nadcházející události. Jidáš jej zradil a on byl zatčen.
více »

Soud

Ježíš byl vyslýchán Annášem, Kaifášem i veleradou. Všichni jej odsoudili k smrti.
více »

Jidáš

Ježíš přijal Jidáše mezi učedníky a projevoval mu stejnou péči a lásku jako všem ostatním. Jidáš ho však nakonec zradil.
více »

Rozsudek

Ježíš byl předveden před římského prokurátora Piláta. Ten prohlásil, že je nevinný, ale na naléhání lidu jim Ježíše vydal k ukřižování.
více »

Ukřižování

Ježíše přivedli na Golgotu, kde byl ukřižován. Po hrůzném utrpení zvolal: „Dokonáno jest" a zemřel.
více »

Význam Ježíšovy oběti

Ježíš Kristus na zemi žil a zemřel proto, aby ukončil velký spor věků a vybojoval vítězství nad silami zla.
více »

V Hrobě

Ježíš byl uložen do hrobu Josefa z Arimatie. Závěrečné události jeho života přivedly mnohé k přemýšlení.
více »

Zmrtvýchvstání

Ježíš vstal z mrtvých, přestože byl jeho hrob zapečetěn a hlídán strážemi. Šíření zprávy o jeho vzkříšení nebylo možno zastavit.
více »

Zpráva o vzkříšení

K Ježíšovu hrobu se ráno vypravily ženy aby pomazaly jeho tělo. Hrob však byl prázdný a ženy uslyšely radostnou zprávu, že Ježíš vstal z mrtvých.
více »

Na cestě do Emaus

Po svém vzkříšení se Ježíš zjevil také dvěma učedníkům, kteří na cestě do Emaus právě rozmlouvali o událostech uplynulých dnů v Jeruzalémě.
více »

Setkání s učedníky

Po setkání se dvěma muži na cestě do Emaus se Ježíš zjevil také ostatním učedníkům.
více »

Znovu u jezera

U Galilejského jezera se učedníci opět setkali s Ježíšem. Kristus položil Petrovi tři závažné otázky a odhalil mu jeho i Janovu budoucnost.
více »

Poslední setkání

V Galileji na úpatí hory se sešlo pět set Ježíšových následovníků. On je ujistil svou láskou, vybavil svou mocí a poslal je, aby hlásali jeho poselství po celém světě.
více »

Nanebevstoupení

Ježíš vyšel se svými učedníky z Jeruzaléma na Olivovou horu. Požehnal jim a odešel ke svému Otci.
více »

Odmítnuté varování

Nepříliš lichotivý obraz církví 1. poloviny 19. století má biblické pozadí; úpadek protestantských denominací má svou paralelu v životě církve v prvních staletích.
více »

Reformace v Holandsku a ve Skandinávii

Také země severní Evropy měly své reformátory, kteří významně přispěli k šíření protestantismu a do své mateřštiny přeložili Bibli.
více »

V přítomnosti nejvyššího

Kristova přímluvná služba ve svatyni je součástí plánu vykoupení; v ní nabízí Bůh hledajícímu člověku na jeho cestě významnou oporu.
více »

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.7182 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál