Evangelizace a svědectví: 1. Co je to evangelizace a svědectví?

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 2/2012

Texty na tento týden
Sk 2,37–42; Mk 5,18–20; Sk 13,32–34.44.49; Sk 22,3–21; 1Pt 3,15.16

Základní verš
„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28,19.20)

Pokud se máme zapojit do plnění velkého pověření z evangelia, musíme vědět, co znamenají slova „evangelizace“ a „svědectví“. Zaměstnanci často dostávají „popis práce“. Jedná se o podrobné vysvětlení povinností, jejichž plnění se od nich očekává. Bible také hovoří o „popisu práce“, i když v tomto případě je určen pro Boží lid. V 1. Korintským 15,58 apoštol Pavel napomíná korintské věřící, aby byli „stále horlivější v díle Páně“. Přestože Pavel výslovně neuvádí, jaké dílo má na mysli, používá podobné vyjádření i v 1. Korintským 16,10 v souvislosti s dílem Páně, které vykonali společně s Timoteem, když zvěstovali evangelium a svědčili o Ježíši Kristu a o plánu spasení. Pavlovo napomenutí v 15. kapitole se tedy určitě týká i díla šíření evangelia.
Tento týden budeme zkoumat, co je to vlastně evangelizace a svědectví; jinými slovy, pokusíme se odhalit biblický „popis naší práce“.

Více informací

Kompletní lekci na tento týden naleznete níže v příslušné části Ke stažení :-)

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.2369 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál