Pro povzbuzení

Krátké texty pro povzbuzení

20. října 2014

Nemyslete si, že Bůh vidí rád, když lidé trpí

Nemyslete si, že Bůh vidí rád, když lidé trpí. Celé nebe se zajímá o to, abychom byli šťastni. Bůh, náš nesobecký Otec, nám nebrání v ničem, co nám může přinést skutečnou radost. Vyzývá nás, abychom opustili zlozvyky a nesprávné věci, které nám...
více »

19. října 2014

Všechnu naději jsem složil v Hospodina

Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet, a do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu.
více »

18. října 2014

Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví

Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví, kéž je ti hradem jméno Boha Jákobova! Kéž ti sešle pomoc ze svatyně, kéž tě podepírá ze Sijónu! Kéž má na paměti všechny tvé obětní dary, kéž tvou oběť zápalnou rád přijme. Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží,...
více »

17. října 2014

O závažnosti slov

Jaký strom vypěstujete, takové přinese ovoce. Dobrý dobré, planý plané. Vy podvodníci! Jak byste mohli mluvit dobré, když jste zlí? Čím srdce oplývá, tím ústa přetékají. Dobrý člověk rozdává z dobrého pokladu svého srdce a zlý člověk ze zlého.
více »

16. října 2014

Kristova láska je oživující silou

Kristova láska, která proniká do celé bytosti, je oživující silou. Každé živé části - mozku, srdci, nervům - přináší svým dotekem zdraví. Povzbuzuje nejlepší síly člověka k činnosti. Osvobozuje člověka od viny, zbavuje ho starosti a žalu, stracha...
více »

15. října 2014

Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase

Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála. O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl...
více »

14. října 2014

V pravé víře se skrývá životní optimismus

V pravé víře se skrývá životní optimismus, pevnost v zásadách a vytrvalost v předsevzetích, které neoslabí čas ani těžkosti. "Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové...
více »

13. října 2014

Silou pro naší povahu je Boží milost a moc

Přijmeme-li Boží milost a moc a přivlastníme-li si jeho zaslíbení, budou silou pro naši povahu. Budou nás inspirovat a udržovat nás při životě. Nic nemá takovou uzdravující moc. Nic jiného nemůže dodat odvahu a víru, která dává vitalitu celé bytosti.
více »

12. října 2014

Ve spojení starých i mladých je požehnání

Ve spojení starých i mladých je požehnání. Mladí mohou vnést do srdcí a životů starých sluneční svit. Ti, kdo si uvědomují křehkost a krátkost života, potřebují blahodárný styk s nadějemi a svěžestí mládí. A mladým může prospět moudrost a...
více »

11. října 2014

Hospodin ti bude světlem věčným

Místo toho, abys bylo dále opuštěné, nenáviděné a bez poutníka, dám ti důstojnost navěky a veselí po všechna pokolení. Budeš sát mléko pronárodů, budeš sát z královských prsů. Poznáš, že já jsem Hospodin, tvůj spasitel, tvůj vykupitel, Přesilný...
více »

Sociální sítě BibleTV

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Page generated in 1.2795 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál