Pro povzbuzení

Krátké texty pro povzbuzení

30. ledna 2014

Ježíš Kristus: Já jsem chléb života

Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestoupil z nebe; kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z...
více »

29. ledna 2014

Štěstí založené na Kristu je stálé

Štěstí pocházející z pozemských zdrojů je tak proměnlivé, jak jsou proměnlivé okolnosti, které je mohou vytvořit. Avšak Kristův pokoj je stálý a trvalý. Nezávisí na žádných životních okolnostech, na velikosti majetku nebo počtu přátel. Kristus je...
více »

28. ledna 2014

Všechna naše utrpení a starosti jsou pro naše dobro

Otcova přítomnost obklopila Krista, takže ho nepotkalo nic, kromě toho, co nekonečná láska dopustila pro dobro světa. V tom byl jeho zdroj útěchy a v tom je útěcha i pro nás. Kdo má v sobě Kristova Ducha, přebývá v Kristu. Ať na něj přichází...
více »

27. ledna 2014

Tam, kde se rozmáhal hřích se více rozhojní Boží milost

Dílo vykoupení bude dokonáno. Na místě, kde se rozmáhal hřích, se ještě více rozhojní Boží milost. Sama země, na kterou si satan dělal nárok, bude nejen vykoupena, ale i vyvýšena. Náš malý svět, který se kletbou hříchu stal jedinou temnou skvrnou...
více »

26. ledna 2014

V Kristu se spojuje země s nebem

Svým životem a smrtí dosáhl Kristus mnohem více než pouhé obnovy toho, co zničil hřích. Satanovým cílem bylo navždy oddělit člověka od Boha. V Kristu je však naše spojení s Bohem ještě těsnější, než by bylo, kdybychom byli nikdy nepadli. Kristus...
více »

25. ledna 2014

Dodržování zákonů zdraví bude požehnáním

Zachovávání zdravotních zákonů je nesmírným požehnáním pro všechny. Veďte lidi k tomu, aby si všímali projevů Boží lásky a moudrosti v přírodě. Povzbuzujte je, aby zkoumali ten podivuhodný organizmus, jímž je lidské tělo, a zákony, které je...
více »

24. ledna 2014

Bůh je pro celý vesmír zdrojem života

Bůh je pro celý vesmír zdrojem života, světla a radosti. Jeho dary jsou jako paprsky vyzařující ze slunce. Proudí od něj ke všemu, co stvořil, jako potůčky z pramene. Žije-li v srdci člověka Bůh, projeví se to ve vztahu k dalším lidem jako láska...
více »

23. ledna 2014

Každý otec na zemi miluje svého syna

Každý otec na zemi miluje svého syna. Dívá se do jeho tváře a chvěje se při pomyšlení na nebezpečí, jaká ho v životě mohou potkat. Chtěl by ho ochránit před satanovou mocí, před pokušením a bojem. Bůh - k údivu nebe i země - poslal svého jediného...
více »

22. ledna 2014

Ježíš přišel na svět, aby zakusil stejné bolesti jako my

Betlémská událost je věčným zdrojem úvah. Je v ní skryta "hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění" (Ř 11,33). Obdivujeme Spasitelovou oběť. Vždyť vyměnil nebeský trůn za jesle a společnost oddaných andělů za zvířata v chlévě. Jeho...
více »

21. ledna 2014

Všechnu svou starost vložte na něj

Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě...
více »

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 2.3673 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál