Pro povzbuzení

Krátké texty pro povzbuzení

28. února 2014

Bůh je naše útočiště, naše síla

Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť by se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří. Ať si jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich zpupnost třesou!
více »

27. února 2014

Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu

Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje. Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije. Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách,...
více »

26. února 2014

Přijmeme-li pravdy Bible, zušlechtí naši mysl

Přijmeme-li pravdy Bible, zušlechtí naši mysl a pozvednou naše nitro. Když si mladí nebo staří váží Božího slova tak, jak by měli, získají vnitřní harmonii, budou mít sílu jednat zásadově a odolávat pokušení. Učme vzácným pravdám Písma svatého a...
více »

25. února 2014

Samotný vítr nevidíme, ale můžeme sledovat jeho účinky

Samotný vítr nevidíme, ale můžeme sledovat jeho účinky. Nevidíme ani Ducha svatého, jak působí na srdce člověka, jeho moc nám však přináší nový život. Vytváří nového člověka, jehož povaha se podobá Božímu charakteru. Působení Božího Ducha...
více »

24. února 2014

Kristus si cení lidí, kteří žijí cele pro něho

Nemyslíte si, že Kristus si cení lidí, kteří žijí cele pro něho? Nemyslíte si, že navštěvuje ty, kdo se jako milovaný Jan ve vyhnanství octli pro něho v těžkostech a tvrdých zkouškách? Bůh nestrpí, aby jediný z jeho věrných pracovníků zůstal sám,...
více »

23. února 2014

Bůh se postará

Mnozí z těch, kteří říkají, že jsou Kristovými následovníky, mají v srdci úzkost a strach, protože se bojí svěřit se Bohu. Neodevzdávají se Bohu zcela, neboť se obávají důsledků, které by takové odevzdání mohlo mít. Dokud se však takto...
více »

22. února 2014

Máš-li útočiště v Hospodinu, nestane si ti nic zlého

Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám." Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště;...
více »

21. února 2014

Lásku probouzí jen láska

Falešné chápání Boha zahalilo zemi tmou. Bylo potřeba zlomit satanovou zrádnou moc, aby temným mrakem mohlo proniknout světlo a svět se mohl vrátit k Bohu. Toho nebylo možné dosáhnout násilím. Násílí je v rozporu se zásadami Boží vlády.
více »

20. února 2014

Dají mu jméno Immanuel - Bůh s námi

"Dají mu jméno Immanuel...,Bůh s námi." (Mt 1,23) "Bůh... nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově." (2 K 4,6) Ježíš Kristus byl od věčnosti jedno s Otcem, byl "obrazem Božím", ztělesněním Boží velikosti a vznešenosti, "odleskem Boží...
více »

19. února 2014

Naslouchej, Hospodine, mé modlitbě

Naslouchej, Hospodine, mé modlitbě, můj křik o pomoc kéž k tobě pronikne! Svou tvář přede mnou neskrývej v den, kdy jsem ohrožen! Nakloň mi ucho své, v den, kdy volám tě, pospěš, vyslyš mě!
více »

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 2.1596 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál