Pro povzbuzení

Krátké texty pro povzbuzení

10. ledna 2014

Ježíš byl podroben stejným zkouškám jako my

Kdyby satan našel něco, co Ježíš na rozdíl od nás nemusel podstoupit, získal by důkaz k tvrzení, že Boží moc je pro nás nedostatečná. Proto Ježíš "na sobě zakusil všechna pokušení jako my" (Žd 4,15). Byl podroben stejným zkouškám jako my. A...
více »

9. ledna 2014

Přílišná starost o vlastní budoucnost

Radím vám: nezatěžujte se starostmi o jídlo, pití a oděv. Cožpak nemají pokrmy sloužit jen k udržení života a šaty k oblečení těla? Podívejte se na ptáky: nesejí ani nesklízejí, neshromažďují obilí do sýpek, ale nebeský Otec je živí. Cožpak vy...
více »

8. ledna 2014

S Kristem bylo naloženo tak, jak jsme si zasloužili my

S Kristem bylo naloženo tak, jak jsme si zasloužili my. A to proto, aby s námi mohlo být nakládáno tak, jak si zasloužil on. Byl odsouzen za naše hříchy, na kterých neměl žádný podíl, abychom my mohli být ospravedlněni jeho spravedlností, na...
více »

7. ledna 2014

Bůh řekl: Já vyleji vody v místa zprahlá žízní

Bůh řekl: "Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi." (Iz 44,3) "Ve tmách vchází přímým světlo." (Ž 112,4) Lidé, kteří hledají světlo a sradostí je přijímají, budou osvíceni.
více »

6. ledna 2014

Ten, který může vyléčit tělesnou i duchovní nemoc

Lidem, kteří se z důvodů tělesné a duševní nemoci dostali do deprese, by ti, kteří jím slouží, měli představovat Velkého lékaře Krista. Ukazujte jim na Toho, který může vyléčit tělesnou i duchovní nemoc. Vyprávějte jim o tom, který soucítí s...
více »

5. ledna 2014

Hospodin je štítem pro ty, kdo žijí poctivě

Jen Hospodin přece dává moudrost, poznání a rozumnost pramení z jeho úst. 7Zdravý úsudek on pro upřímné chová, štítem je pro ty, kdo žijí poctivě. 8Drží stráž nad stezkami práva, ochraňuje cestu spravedlivých svých.
více »

4. ledna 2014

Jeho sliby svědčí o lásce a slitování

Přečti si jeho sliby. Nezapomeň, že svědčí o jeho lásce a slitování. Jsou větší, než nakolik je slova dokážou vyjádřit. Bůh se svou nezměrnou milostí se obrací k hříšnému člověku a vždy nabízí slitování. „Jeho milost k nám je tak nesmírná, že nám...
více »

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 2.3602 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál