Pro povzbuzení

Krátké texty pro povzbuzení

18. února 2014

Zachraňuješ chudáka z moci silnějšího

Bez důvodu na mě svoji síť nastražili, bez důvodu pro mě jámu kopali. Neštěstí ať na ně přijde znenadání, síť, kterou políčili, ať je uloví, jen ať se zřítí do svého neštěstí!
více »

17. února 2014

Bůh je světlo a není v něm žádná tma

Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám předáváme: Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě. Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle,...
více »

16. února 2014

Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou

Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen tě nespálí. Já Hospodin jsem přece tvůj Bůh, já, Svatý izraelský, jsem tvůj spasitel.
více »

15. února 2014

Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš

Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu: toho zdobí ohlávka a uzda na zkrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolestí postihne svévolníka, toho však, kdo...
více »

14. února 2014

Já jsem chléb života

Mnozí lidé si myslí, že nezbytnou součástí přípravy na křesťanskou službu je rozsáhlá znalost historie a teologie. Domnívají se, že tato znalost jim pomůže při šíření evangelia. Pracné studium lidských názorů však spíše oslabí, než zkvalitní...
více »

13. února 2014

Podmínky věčného života

Podmínky, za kterých Bůh lidem nabízí věčný život, jsou stále stejné. Jsou stejné jako na počátku v ráji, dříve než Adam s Evou podlehli zlu. Věčný život Bůh může dát jen těm, kdo dokonale dodržují jeho zákon, kdo jsou dokonale spravedliví.
více »

12. února 2014

Ježíš slibuje pokoje duše

"Pojďte ke mne všichni, kteří pracujete a nesete tíhu břemen, najdete u mne klid a úlevu. To co na vás já vložím, netlačí a není těžké. Učte se ode mne, mám tiché a pokorné srdce. U mne získáte mír a odpočinutí své duše."
více »

11. února 2014

Žádné volání člověka v tísni nezůstane bez povšimnutí

Žádné volání člověka v tísni, i když není dostatečně vyjádřeno slovy, nezůstane bez povšimnutí. Ti kdo dobrovolně vstoupí do smluvního vztahu s Bohem, nejsou ponecháni napospas satanově moci nebo slabosti své přirozenosti.
více »

10. února 2014

Ježíš byl vtěleným Bohem, světlem nebe i země

Velkolepý Boží plán byl naznačen různými předobrazy a symboly. Hořící keř, ve kterém se Kristus zjevil Mojžíšovi, ukazoval na Boha. Symbolem, který měl představovat božství, byl obyčejný, zdánlivě nezajímavý keř. Skrze něj se projevil nekonečný...
více »

9. února 2014

Bůh zná naše trápení a bolesti, rozumí nám a cítí s námi

Díky tomu, že Ježíš přišel mezi nás, víme, že Bůh zná naše trápení a bolesti, rozumí nám a cítí s námi. Každý se může přesvědčit, že Stvořitel je přítelem hříšníků. V každém poučení, zaslíbení, v každém skutku lásky, v každém projevu Boží povahy...
více »

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 2.194 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál