Pro povzbuzení

Krátké texty pro povzbuzení

30. září 2014

Šťastný je člověk, jemuž jsou odpuštěny viny

Král David se dopustil odporného zločinu. Jeho následná modlitba ukazuje, co je to opravdová lítost nad hříchem. Nesnažil se svůj zločin zlehčovat. Nepokoušel se uniknout důsledkům svého činu. Pochopil, jak hroznou věc provedl a jak je ve svém...
více »

29. září 2014

Každý, kdo vírou stále hledí na Ježíše, bude posilněn

Každý, kdo vírou stále hledí na Ježíše, bude posilněn. Bůh sešle svému hladovějícímu a žíznícímu lidu vzácná zjevení. Věřící poznají, že Kristus je jejich osobním spasitelem. Budou-li se sytit jeho slovem, zjistí, že v něm je Duch a život. Boží...
více »

28. září 2014

Boží moc v Ježíši Kristu

Hříchem jsme se dostali do nepřirozené situace. Síla, která nás obnoví, musí být nadpřirozená, jinak je bezmocná. Je jen jedna moc, která může zlomit vládu zla v lidských srdcích. Touto silou je Boží moc v Ježíši Kristu. Jedině krev Ukřižovaného...
více »

27. září 2014

Láska Ježíše Krista v srdci se projeví jako vůně

Láska Ježíše Krista v srdci člověka se projeví jako příjemná vůně, kterou není možné utajit. Každý, s kým se setkáme, pocítí její vliv. Přítomnost Ježíše Krista v našem životě se projeví jako pramen vody v poušti. Vyvěrá, aby přinášel prospěch...
více »

26. září 2014

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským...
více »

25. září 2014

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezsky. Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem. Cti...
více »

24. září 2014

Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem

Pro ty, kdo si ze Spasitelových zásad učinili svého průvodce, platí vzácná slova jeho zaslíbení: „O oděv proč si děláte starosti?… Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás…?
více »

23. září 2014

Důvěra je podmínkou

Když se modlíme, musíme také projevit víru. „Bez víry není možné se Bohu líbit. Ten, kdo přistupuje k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kteří ho hledají.“ Ježíš Kristus své následovníky poučil: „Pamatujte si: budete-li za něco prosit...
více »

22. září 2014

Nejlepší věci života nelze koupit ani prodat

Nejlepší věci života, jako jsou prostota, čestnost, pravdivost, čistota a poctivost, nelze koupit ani prodat. Jsou zdarma pro nevzdělané i učené, pro skromného dělníka stejně jako pro váženého státníka. Pro každého Bůh připravil radost, kterou...
více »

21. září 2014

Pán pečuje o všechna svá stvoření

"Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce a mysl v Kristu Ježíši." (Bible: Filipským 4,6-7) Pán pečuje o svšechna svá...
více »

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 2.1022 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál