Pro povzbuzení

Krátké texty pro povzbuzení

20. září 2014

Odpuštění může dosáhnout každý

"Nedobře se daří tomu, kdo ukrývá svá přestoupení, kdo je však vyzná a opustí, získá milost a požehnání." (Bible: Přísloví 28,13) Podmínky, jak můžeme získat Boží milost, jsou jednoduché, rozumné a spravedlivé. Bůh nás nežádá, abychom vykonali...
více »

19. září 2014

Mnozí první budou poslední a poslední první

Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i...
více »

18. září 2014

Nevýslovný dar

Kristus je darem, z nějž plyne každé požehnání. Prostřednictvím tohoto daru k nám den co den přichází neustálý příliv Hospodinovy dobroty. Každá květina s jemnými barevnými odstíny a vůní je dána k našemu potěšení skrze tento výjimečný Dar.
více »

17. září 2014

Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já

Toto praví Hospodin: Až se vyplní sedmdesát let Babylónu, navštívím vás a splním na vás své dobré slovo, že vás přivedu zpět na toto místo. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o...
více »

16. září 2014

Kristus nás nemiluje proto, že jsme ho milovali první

Kristus nás nemiluje proto, že jsme ho my milovali jako první. Vždyť on zemřel za nás, "když jsme byli ještě hříšníky". Nejedná s námi tak, jak si zasloužíme. Neodsuzuje nás, ačkoli naše hříchy zasluhují odsouzení. Rok po roce snáší naši slabost,...
více »

15. září 2014

Ježíšova působnost má pro nás zásadní význam

Hřích se v tomto světě usadil prostřednictvím jednoho člověka a stejně i důsledek hříchu - smrt. A protože všichni podlehli hříchu, propadli také všichni smrti. Již před vydáním zákona lidé Boha neposlouchali, ale nemohli být odsouzeni podle...
více »

5. srpna 2014

Kdo jste utiskovaní, volejte k Bohu

Kdo jste utiskovaní a cítíte, že se s vámi jedná nespravedlivě, volejte k Bohu. Odvraťte se od těch, kteří mají srdce tvrdá jako ocel, a předneste své žádosti Stvořiteli. Nepošle od sebe s nepořízenou nikoho, kdo se k němu přiblíží s pokorou v...
více »

3. března 2014

Pán Ježíš: Já jsem chléb života

Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit. Ale řekl jsem vám: Viděli jste mě, a přece nevěříte. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho...
více »

2. března 2014

Naplnění Boží vůle na zemi i v nebi

Nyní církev bojuje. Musíme čelit světu, který je ve tmě, téměř celý propadlý modlářství. Přichází však den, kdy bitva bude vybojována a vítězství dobyto. Boží vůle bude plněna na zemi, tak jako se uskutečňuje v nebi. Spasení lidé nebudou...
více »

1. března 2014

Zaslíbení Boží milosti počítá se všemi okolnostmi

Pán Ježíš za svého pobytu na zemi vyvýšil každou stránku života tím, že zjevoval lidem Boží slávu a ve všem se podřizoval vůli svého Otce. Následujeme-li jeho příkladu, patří i nám zaslíbení, že všechno, co po třebujeme v tomto životě, nám „bude...
více »

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 2.112 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál