Pro povzbuzení

Krátké texty pro povzbuzení

20. ledna 2014

Cena moudrosti

Neodvrhuj, můj synu, Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání. Vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení. Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti. Nabýt jí je lepší nežli...
více »

19. ledna 2014

Kristus byl jediný, kdo žil na zemi bez hříchu

Kristus byl jediný, kdo žil na zemi bez hříchu i přesto, že téměř třicet let strávil mezi bezbožníky v Nazaretě. To by si měli uvědomit zejména ti, kdo si myslí, že bezhříšný život závisí na prostředí, majetku či úspěchu. Právě pokušení, chudoba...
více »

18. ledna 2014

Slíbil nám radost v nebi

Ježíš Kristus nabízí velkou odměnu, aby nás motivoval jednat správně. Slíbil nám radost v nebi, kde se budeme po celou věčnost rozvíjet duchovně, duševně i tělesně. Budeme žít ve společnosti andělů a prožívat lásku Boha Otce i Ježíše Krista.
více »

17. ledna 2014

Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka

Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka. Když obětoval svého Syna - Ježíše Krista - dal vlastně sám sebe, aby zachránil každého, kdo mu uvěří. Přeje si, aby všichni prožívali štěstí v jeho nebeském království. Mohl nás o své lásce ujistit ještě...
více »

16. ledna 2014

Mně však v Boží blízkosti je dobře

Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl. Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost. Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím...
více »

15. ledna 2014

Boží výroky jsou zdrojem života

Cítíte-li, že něco potřebujete, hladovíte-li a žízníte po spravedlnosti, je to důkaz, že Kristus působí na vaše srdce, abyste ho hledali. Prostřednictvím Ducha svatého pro vás vykoná to, co vy sami pro sebe nejste schopni vykonat.
více »

14. ledna 2014

Odložme své obavy a důvěřujme Bohu

Odložme své obavy a důvěřujme Bohu. Potom budeme moci prohlásit podobně jako apoštol Pavel: "A ten, kdo žije, nejsem už já, ale žije ve mně Kristus. A tomuto pravému životu dala ve mně vzniknout víra v Božího Syna, který mě miloval a obětoval se...
více »

13. ledna 2014

V Kristově službě je útěcha a radost

Pokud budeme na světě, budeme se setkávat s nepřátelskými vlivy. Budeme vystavováni situacím, které podrobí naši povahu zkoušce. Křesťanské ctnosti se budou rozvíjet tehdy, obstojíme-li v těchto zkouškách.
více »

12. ledna 2014

Bůh nad námi nikdy neláme hůl

Neztrácejte odvahu a naději. Často se musíme sklánět a plakat před Ježíšem Kristem, protože se dopouštíme mnoha chyb a zdaleka nejsme dokonalí. To ale není důvod, abychom se vzdali. Bůh nad námi neláme hůl ani tehdy, když nás satan přemůže.
více »

11. ledna 2014

Pro lidi jsou otevřeny všechny poklady nebes

Boží nenávist k hříchu je silná jako smrt, ale Boží láska k hříšníkovi je silnější. Bůh se rozhodl, že nás vykoupí, a udělá vše proto, aby své dílo dokonal. Nezatajil nám nic z toho, co je pro naše spasení důležité, zahrnuje nás milostí a všemi...
více »

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 2.3945 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál