Růst v Kristu: Úvod


Růst v Kristu: Úvod

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 4/2012


Obsah 4. čtvrtletí 2012:
1. Velký spor
2. Bůh, který se nám zjevuje
3. Člověk – dílo Božích rukou
4. Spasení – jediné řešení
5. Růst v Kristu
6. Vítězství skrze Ježíše Krista
7. Výzbroj vítězů
8. Církev slouží lidstvu
9. Bohoslužby a obřady v církvi
10. Zákon a evangelium
11. Život křesťana
12. Poslední události
13. Až bude všechno nové

Základní věroučné výroky
Každý člověk něčemu věří. Dokonce i ti, kteří rádi prohlašují, že nevěří ničemu (nebo nevěří v nic absolutního), tak přece něčemu věří (v tomto případě svému relativismu). Víra a přesvědčení jsou důležité, protože z velké části ovlivňují náš způsob života. Pro některé křesťany může být společenství a sounáležitost s lidmi v církvi důležitější než to, čemu věří. Každé společenství však musí být založeno na sdílení společné víry, společných cílů a zájmů.
Členy církve adventistů se stávají lidé různých národů i kultur. Jako křesťanská církev se hlásíme k 28 „základním věroučným výrokům“, které reflektují naše chápání biblického poselství. Tvoří základ pro osobní růst v Kristu i pro společné prožívání víry ve světle věčnosti.
Někteří tvrdí, že učení není tak důležité, protože především záleží na naší lásce ke Kristu. To zní sice pěkně, ale v Bibli není oddělována láska ke Kristu od lásky k pravdě. V Ef 4,15 je napsáno, že máme být „pravdiví v lásce“. Když poznáváme učení, tak to neznamená, že pouze shromažďujeme správné informace. Správné poznávání učení vede k lásce k Bohu: „Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna“ (2J 9). Navíc nám Bible představuje „zdravé“ učení, které vede k etickému jednání v životě (1Tm 1,9.10; Tt 2,1–5).
Základní věroučné výroky Církve adventistů sedmého dne nejsou neměnným krédem, které vylučuje jakýkoliv „posun“ v oblasti pravd, které vyjadřují. Na jednu stranu musíme být otevření k novému poznávání, na stranu druhou je vzájemná shoda u těchto výroků klíčová kvůli jednotě a poslání církve.
Co jiného může spojovat miliony lidí na celém světě do jednoho hnutí, než to, že máme společné učení? V tomto čtvrtletí budeme podrobně zkoumat některé věroučné výroky. Přestože se nebudeme věnovat všem (13 lekcí na to nestačí), všechny jsou pro naši identitu podstatné. Systematicky a v souvislostech budeme studovat alespoň některé z nich. Zvláštní pozornost bude zaměřena na 11. věroučný výrok, který byl přijat na zasedání Generální konference v St. Louis v roce 2005 (lekce 5–7). Tento výrok nepřináší nové či předtím neznámé učení. Jde spíše o reakci na potřeby církve v určitých částech světa.
Objasňuje, jak církev chápe Boží moc, která dává věřícím v Krista vítězství nad silami zla. Témata, která budeme probírat v tomto čtvrtletí, jsou zasazena do kontextu „velkého sporu“ mezi dobrem a zlem. S velkým sporem úzce souvisí spasení v Kristu, které je nejdůležitějším motivem naší víry. Velký spor a otázky, které z něj vyplývají, připravují půdu pro plán vykoupení, který tvoří základ a proniká všemi 28 základními věroučnými výroky. Pochopení nauk či učení však není samo o sobě cílem. Jsou to prostředky, které nás provázejí na cestě k cíli, kterým je poznání Ježíše Krista a růst v něm. Všech 28 věroučných výroků by nás tedy mělo vést k hlubšímu pochopení toho, co pro nás Ježíš dělá prostřednictvím plánu spasení. Pokud přijímáme Kristův dar spasení, vede nás to k hlubší lásce k Bohu a představování této lásky světu naším životem.
Každý něčemu věří. Cílem lekcí v tomto čtvrtletí je pomoci nám důvěřovat tomu, který je Pravdou (J 14,6), ale i rozvíjet se v lásce k němu a růst v jeho milosti.

Kwabena Donkor je zástupcem vedoucího Biblického badatelského institutu (BRI) Generální konference.


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2028 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál