Dotazujte se Hospodina: Úvod

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 2/2013

Obsah 2. čtvrtletí 2013:
1. Duchovní cizoložství (Ozeáš)
2. Láska a soud – Boží dilema (Ozeáš)
3. Svatý a spravedlivý Bůh (Jóel)
4. Pán všech národů (Ámos)
5. Dotazujte se Hospodina a budete žít! (Ámos)
6. Horlivě odpouštějící (Jonáš)
7. Zvláštní Boží lid (Micheáš)
8. Důvěra v Boží dobrotu (Abakuk)
9. Den Hospodinův (Sofonjáš)
10. Nejdůležitější věci patří na první místo! (Ageus)
11. Poselství plné naděje (Zacharjáš)
12. Nejvzácnější dar nebes (Zacharjáš)
13. Abychom nezapomněli! (Malachiáš)

Nepřirozený jev
Kdosi řekl, že mysl není nikdy spokojená. Čelí totiž krutému paradoxu – dokáže rozjímat o věčnosti, ale skládá se z hmoty, která není věčná. A nejhorší na tom je, že ví o své smrtelnosti. Zemřeme stejně jako například kuřata nebo ústřice. Rozdíl však spočívá v tom, že zvířata to nevědí. My ano – a vědomí této skutečnosti nám působí veliká muka a trápení.

Jak jsme se dostali do tohoto problému? Odpověď se skrývá ve slově hřích. Hřích vede ke smrti. Lidé hřeší, a proto umírají. „Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili“ (Ř 5,12). Ano, lidé umírají. Původně jsme ale byli stvořeni k věčnému životu. Podle Božího plánu jsme měli již od počátku žít věčně. Smrt je tedy vetřelec, nejnepřirozenější ze všech jevů. Zvykli jsme si na ni do té míry, že ji považujeme za samozřejmost; bereme ji prostě jako „součást života“. Smrt je však popřením života, nikoli
jedním z jeho aspektů.

V této souvislosti se dostáváme k lekcím na toto čtvrtletí. Snad nejlépe je vystihuje slavný citát, v němž Ellen Whiteová píše, že velikým tématem Bible je „dílo, v němž Bůh odkládá lidskou slávu do prachu a koná pro člověka to, co on sám pro sebe udělat nemůže, protože to není v jeho silách“ (FL 109). Co je myšleno oním dílem, které pro nás Bůh koná? Je to záchrana před nejnepřirozenějším ze všech jevů – před smrtí. Bůh nám nabízí záchranu před věčnou smrtí, které bychom podléhali, kdyby nebylo Boží milosti, jak je nám zjevena v plánu spasení. Jinými slovy – jsme jako jednotlivci i církev vyzýváni, abychom „se dotazovali Hospodina a žili“.

V tomto čtvrtletí budeme přemýšlet o Bohu, který pro nás dělá to, co bychom pro sebe nikdy udělat nemohli – dává nám dar života, a to věčného života v Ježíši. Budeme si však toto téma představovat v textech, které neotevíráme příliš často – v „malých prorocích“, ve dvanácti krátkých knihách uzavírajících Starý zákon. Těmto prorokům se neříká „malí“ proto, že by byli méně důležití než velcí proroci. Bývají tak označováni pouze proto, že jejich knihy jsou mnohem kratší než knihy ostatních starozákonních pisatelů.

Ať už vezmeme v úvahu Ozeášův sňatek s nevěrnou ženou, Jonášův pokus (nebo přinejmenším snahu) prchnout před Božím prorockým povoláním nebo úžasné Zacharjášovo vidění o Jóšuovi a Hospodinovu poslovi (či mnohé další příběhy), malí proroci jako celek obsahují působivé poselství, které je stále aktuální – poselství o Boží milosti vůči nehodným hříšníkům. Jeho jádrem je, že nás Bůh chce zachránit z našich hříchů, ze zkázy, kterou hřích, vzpoura a neposlušnost přinášejí. V těchto knihách vidíme, jak Hospodin stále znovu a znovu naléhá na svůj lid, aby činil pokání, odložil své hříchy, navrátil se k němu a nalezl život (a ne smrt), spasení (a ne zatracení), naději (a ne zoufalství).

V tomto tématu je představena přítomná pravda – Boží poselství určené dnešním lidem, stejně jako bylo určeno lidem žijícím v době oněch dvanácti proroků, kteří – přestože již dávno zemřeli – stále promlouvají. Můžeme se ptát: Budeme jim rozumět a naslouchat? Odpověď zní: Určitě, vždyť je to otázka života a smrti.

Zdravko Stefanović vyučuje hebrejštinu a Starý zákon na Univerzitě Walla Walla.
Jeho manželka Božana je profesorkou matematiky a mají spolu dva syny.
Rodina s láskou vzpomíná na svou dvanáctiletou misijní službu ve východní Asii.

Ke stažení

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.26 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál