List Jakubův - 4. čtvrtletí

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne

"Slaměná epištola“
Jakubův list byl v historii jednou z nejobtížněji chápaných biblických knih. Římskokatolický badatel Johann Eck ji na lipské rozpravě v roce 1519 použil ke zpochybnění Lutherova chápání ospravedlnění z víry a chtěl její pomocí ukázat, že ke spasení je třeba i našich skutků.

Luther nakonec upřel epištole inspirované autorství – zřejmě na základě mylného přesvědčení, že pojednává o ospravedlnění ze skutků. V předmluvě k německému překladu Nového zákona z roku 1522 poukazuje na přednosti takových knih, jako jsou Janovo evangelium, 1. list Janův, dále listy Římanům, Galatským, Efezským a 1. list Petrův, které zjevují Krista a učí „vše, co je nutné a požehnané k vědění“.

Jeho předmluva k Jakubovu listu byla dokonce ještě mnohem kritičtější. Luther jej nazval „skutečně slaměnou epištolou“, protože postrádá „přirozenost evangelia“. A přestože ji nevymazal z biblického kánonu, oddělil ji od ostatních knih, které považoval za jádro kánonu.

Důraz, který Luther přikládal Pavlovým listům, zejména Římanům a Galatským, a jeho odmítnutí Jakubova listu jako pouhého obecného pojednání pro osobní zbožnost ovlivnilo na staletí značnou část křesťanského myšlení.

Co vlastně o Jakubovi víme? Byl zákoníkem bojujícím proti Pavlovu učení o ospravedlnění z víry tím, že prosazoval ospravedlňování ze skutků? Anebo toto učení jednoduše jemně odlišil, podobně jako když Ježíš v evangeliích poukazoval na stejnou věc z různých úhlů pohledu? Odpověď je nasnadě – z obou možností je správná ta druhá.

Ne všichni reformátoři souhlasili s Lutherovým podhodnocením Jakubova listu. Dokonce i Lutherův blízký spolupracovník Filip Melanchton věřil tomu, že Pavlovy listy nejsou v protikladu s Jakubovým listem.

Jakub se stýkal s Ježíšem, měl tedy nezprostředkované informace přímo od něj. Je také velmi pravděpodobné, že jeho list mohl být nejranějším ze všech křesťanských listů a že tedy vystihuje velmi dobře Ježíšovo učení. Hodně se zabývá, podobně jako evangelia, podobenstvími ze zemědělského prostředí i ze světa financí. Najdeme v něm také další důležitá témata, jako jsou moudrost, modlitba a víra.

Jakubův list je také jedinečný tím, že odhaluje problémy, se kterými se museli potýkat věřící v prvokřesťanském společenství. Závist, žárlivost a nenápadně se plížící světáctví se dostávaly do sborů a stavěly bohatší křesťany proti chudším. V listu také můžeme vysledovat velký spor dobra se zlem v Jakubově boji proti padělku moudrosti a víry.

Pro adventisty má Jakubův list význam v tom, že podporuje důvěru v Ježíšův návrat a poskytuje klíčový pohled na zákon, soud a druhý příchod.

Představuje Elijáše jako náš vzor hodný následování. V tom tkví jeho výjimečné poselství pro nás, adventisty sedmého dne, kterým Kristus svěřil přípravu cesty pro druhý příchod. A tak projdeme v jistém slova smyslu během tohoto čtvrtletí celé křesťanské období – od prvního šíření evangelia až po současnou poslední dobu.

 

Clinton Wahlen je zástupcem ředitele Biblického badatelského institutu Generální konference. Zaměřuje se na Nový zákon a jeho vztah k starověkému judaizmu. Ač pochází z USA, žil a pracoval v Rusku, na Novém Zélandu, v Anglii a na Filipínách. S manželkou Ginou, která pracuje v organizaci Adventist Mission, mají dvě děti.

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne

Page generated in 1.2361 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál