Boží láska a jeho zákon


Boží láska a jeho zákon

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace


3Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. 4Kdo říká: „Poznal jsem ho," a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. 5Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. 6Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. (1J 2,3–6)
7Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z  Boha, a každý, kdo miluje, z  Boha se narodil a Boha zná. 8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. (1J 4,7.8)

Osobní studium
Oživení je neoddělitelně spojeno s poznáváním Ježíše. Je to osobní a živá zkušenost se Spasitelem. Poznat Ježíše – poznat jej opravdu jako přítele – to je podstatou každého oživení. Apoštol Pavel měl s Ježíšem takovou hlubokou zkušenost, a proto se modlí za Efezské, aby i oni mohli „poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží“ (Ef 3,19).
Podobenství o deseti družičkách představuje pět z nich, které navenek vykazovaly zdání zbožnosti a víry, ale chybělo jim důvěrné poznání a osobní zkušenost s Ježíšem. Těmto družičkám pak ženich řekl: „Amen, pravím vám, neznám vás“ (Mt 25,12).
Poznání Boha vždy vede k poslušnosti. Boží zákon zjevuje Boží lásku. Hlubší vztah s Kristem vede k větší touze žít podle Boží vůle. Poslušnost je ovoce lásky. Čím víc milujeme, tím víc budeme toužit poslouchat ho. Je proto podezřelé každé oživení, které nedává důraz na pokání a svévolně porušuje Boží zákon. Zbožné nadšení a horlivost mohou vyvolat dočasné duchovní vzrušení, ale trvalá duchovní změna nenastane.
Apoštol Jan ve svém prvním listě zdůrazňuje dvě klíčové věci (1J 2,3–6; 4,7.8.20.21). (1) Poznání Boha vede k zachovávání jeho přikázání. (2) Láska k Bohu vede ke vzájemné lásce mezi lidmi. Je jasné, co tím chce Jan říci. Pravá spiritualita vede ke změně života. Jádrem oživení není hřejivé vzrušení pocitu blízkosti u Ježíše. Oživení je postaveno na poznávání Boží vůle (zákona, slova) a poznání Ježíše (osoby). To vše se díky působení Ducha svatého projeví změnou života (láska a služba) – a samozřejmě vědomím jistoty spasení a pocity radosti a pokoje.
Božím cílem při každém oživení je přitáhnout nás navzájem blíže k sobě, prohloubit naše odevzdání se jeho záměrům a zapojit nás do svědectví a služby pro něho.

Aplikace
Jak se ti daří ve tvých vztazích k ostatním lidem? Co ti prozrazují o tvém chození s Pánem? Ve kterém směru potřebuješ „pokročit“ ve vztahu s Bohem i lidmi?


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.4962 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál