Důvěra a pochybnosti


Důvěra a pochybnosti

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace


31Tu jim Ježíš řekl: „Vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť je psáno: ‚Budu bít pastýře a rozprchnou se ovce stáda.‘ 32Po svém vzkříšení však vás předejdu do Galileje.“ 33Na to mu řekl Petr: „Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne!“ 34Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, že ještě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ 35Petr prohlásil: „I kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě.“ Podobně mluvili všichni učedníci. (Mt 26,31–35)

Osobní studium
Před Kristovým ukřižováním si byl Petr jistý svou věrností vůči Ježíši. Byl odhodlán následovat jej bez ohledu na okolnosti. Ukázalo se však, že to nestačí. Petr podlehl vlastní slabosti a satanovým pokušením. Bojoval ve vlastní síle. Věřil sám sobě. Netušil, před jakým okamžikem stojí. Když mu na nádvoří služebná položila onu osudovou otázku, otřáslo to s ním. Zapřel svého Pána (Mt 26,69–75). Ježíš ho varoval: „Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím“ (L 22,31.32). Ježíšův výrok obsahuje přesnou analýzu Petrova duchovního stavu. Protože spoléhal na svou vlastní sílu, vzdálil se od svého Pána. To je důvod, proč mu Ježíš řekl: „A ty, až se obrátíš…“ Petr potřeboval prožít radikální změnu. A to navzdory tomu, že navenek vystupoval jako Ježíšův následovník.
Učedníci Petr a Tomáš se v mnohém podobali. Na víru se dívali příliš lidskýma očima. Petr se spoléhal na to, co mohl udělat sám. Tomáš zase na to, co věděl (J 20,24–29). Byli závislí na svém nedokonalém lidském úsudku. Tragická zkušenost zrady, Ježíšovo ukřižování a setkání se vzkříšeným Kristem přineslo do jejich života změnu. O Letnicích Petr zmocněný Duchem svatým nebojácně káže. V ten den se nechalo pokřtít tři tisíce lidí (Sk 2,41). Petr si uvědomil, že nemá moc uzdravit chromého muže, ale že ji má Ježíš. A stal se zázrak (Sk 3,2–9). Když se náboženští představitelé pokoušeli umlčet jeho hlas, Petr prohlásil: „Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet“ (Sk 4,20). Petr se změnil. Také Tomáš prošel změnou. Někteří učenci se domnívají, že se dokonce plavil až do Indie, aby tam zvěstoval evangelium. I když o tom nemáme mnoho zpráv, můžeme si být jisti, že po setkání se vzkříšeným Kristem a po zmocnění Duchem svatým sloužil Bohu jako apoštol a obětoval svůj život službě Bohu a lidem.

Aplikace
Komu se svou povahou více podobáš – Petrovi nebo Tomášovi? Co se můžeš naučit z jejich zkušenosti? Můžeš se vyvarovat chyb, kterých se dopustili?


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.0556 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál