Ježíš a Boží slovo

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně. (J 5,39)
14On (Duch pravdy) mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. 15Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. (J 16,14.15)

Osobní studium
Poslání Božího slova a konání Božího Ducha je podobné. Boží slovo přináší svědectví o Ježíši. Podobně i Duch svatý svědčí o Ježíši. Duch svatý nás vede k hlubší zkušenosti s Ježíšem prostřednictvím Božího slova. Cílem toho, co činí Duch svatý, je vyvolat oživení. Nejde mu v prvé řadě o nadpřirozené zázraky a znamení, ale o to, aby prostřednictvím Božího slova vyvýšil Ježíše. Cílem křtu Duchem svatým není, abychom dokazovali svoji moc přes velkolepé zázraky. Jde o Boží moc, která mění naše životy. A o to vlastně jde při oživení a reformaci.
Boží slovo je základ, východisko každého pravého oživení. Naše zkušenost pramení z našeho pochopení Božího slova. Naše úcta a chvály vyvěrají z mysli, která je naplněna poselstvím o Bohu a jeho charakteru. Proměněný život je největším důkazem skutečného oživení.
Chvály a pozitivní pocity mohou oživení provázet, ale nikdy nejsou jeho základem. Každé „oživení“, které je založeno na vnějších pocitech nebo zážitcích, je v lepším případě plytké, v horším případě klamné. Vyvolává sice iluzi duchovnosti, ale nejde o skutečnou zbožnost. Pokud je oživení založeno na Božím slově, je to zkušenost, která vytrvá a způsobí změnu v našem životě i v životech lidí kolem nás.
Příběh o tom, jak se Ježíš zjevil dvěma učedníkům na cestě do Emaus, pěkně ukazuje, jakou úlohu plní Bible při zrodu skutečného oživení. Tito Kristovi následovníci byli zmateni. Ježíš „začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma“ (L 24,27). Připomenul jim starozákonní proroctví o Mesiášovi. Ježíš mohl udělat zázrak, aby dokázal, že je to On. Nebo jim mohl ukázat jizvy na svých rukách. Neudělal to. Místo toho s nimi „studoval Písmo“.
Všimni si, co říkali učedníci, když mluvili o tom, co v ten den prožili: „Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“ (L 24,32).
To je úžasný příklad skutečného oživení!

Aplikace
Proč se nemůžeš spoléhat na své pocity? Jak nás mohou naše vlastní pocity oklamat? Jakou úlohu hrají pocity při našem chození s Pánem? Co není jejich posláním?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.3349 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál