Kristovo pověření


Kristovo pověření

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace


A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“ (Mk 16,15)
45Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. 46Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; 47v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. 48Vy jste toho svědky. (L 24,45–47)
Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ (J 20,21)

Osobní studium
Kristus neustanovil církev proto, aby se starala sama o sebe. Poslání církve jasně definoval ve slovech, která pronesl, když odcházel z této země. Ježíšovým záměrem je, aby církev nebyla zahleděná do sebe. Ustanovil ji, aby šířila světlo jeho lásky a hlásala světu poselství o jeho spáse.
To je podstatou textu v Mt 28,19.20, který se někdy nazývá „velké pověření“. Po Kristově nanebevstoupení měla být církev viditelným projevem jeho lásky a milosti vůči tomuto světu. Učedníci dostali poslání. Měli šířit poselství a dokončit úkol. Měli pokračovat v díle, které Ježíš započal. „Bůh si vyvolil církev, aby se stala nástrojem ke spasení lidí. Byla založena, aby sloužila, a jejím posláním je přinášet světu evangelium. Již od počátku Bůh počítal s tím, že církev představí světu plnost jeho božství a moci. Členové církve, které Bůh povolal ze tmy do svého podivuhodného světla, mají zvěstovat jeho slávu. Církev je zdrojem bohatství Kristovy milosti a skrze ni i nebeské vlády a mocnosti (viz Ef 3,10) nakonec poznají úplný a dokonalý projev Boží lásky.“ (PNL 9; AA 9)
Ježíši leží na srdci záchrana lidí. Apoštol Pavel napsal svému mladému příteli Timoteovi, že Spasitel chce, „aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu“ (1Tm 2,4). Apoštol Petr dodává, že Pán „má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání“ (2Pt 3,9).

Aplikace
O čem vydáváš svým životem svědectví? Jak projevuješ zájem o druhé lidi? Jak je z tvého zájmu cítit touha, aby všichni lidé byli zachráněni pro věčnost? Vědí lidé okolo tebe o tvém zájmu o ně? Jak jim ho dáváš najevo?


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.6556 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál