Modlitba a oživení ve Skutcích apoštolů

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

13Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a  Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélóta a  Juda Jakubův. 14Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry. (Sk 1,13.14)

Osobní studium
V čem spočívalo tajemství růstu a rozvoje prvokřesťanské církve? Přečti si texty ve Sk 1,4.8.14; 2,42; 4,31; 6,3.4. V období, které popisuje kniha Skutky apoštolů, byli věřící naplněni mocí. Duch svatý byl vylit viditelným a nezaměnitelným způsobem. Dotýkal se srdcí lidí a měnil jejich životy. Evangelium pronikalo i do těch nejnepřístupnějších oblastí. Obrátili se tisíce lidí. Text ve Sk 2,41 zaznamenává, že se k církvi připojily tři tisíce lidí. Ve Sk 4,4 se mluví o pěti tisících. Dokonce mnoho náboženských představitelů, kteří byli za Ježíšova života jeho odpůrci, „přijalo víru“ (Sk 6,7). Fenomenální růst však pokračoval. Ve Sk 9,31 je zaznamenáno: „A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem,protože ji Duch svatý posiloval.“ Kapitoly 10 až 12 popisují, jak evangelium překročilo kulturní a zeměpisné hranice. Byl pokřtěn důstojník římské armády.
V první kapitole knihy Skutky apoštolů je uvedeno, že se v horní místnosti shromáždilo okolo 120 věřících (Sk 1,13–15). Na konci prvního století byl v římském impériu už přibližně milion křesťanů. Jde o mimořádný růst, který předčil jakákoliv očekávání.
R. A. Torrey byl probuzenecký kazatel na přelomu 19. a 20. století. V letech 1903–1905 vedl probuzenecká shromáždění ve Velké Británii a v letech 1906–1907 v Americe. Zarmoucen nad přepracovaností křesťanů prohlásil: „Jsme příliš zaneprázdněni, než abychom se modlili. Jsme příliš zaneprázdněni, než abychom obdrželi moc od Boha. Děláme mnoho, získáváme málo. Je mnoho bohoslužeb, ale málo obrácených lidí. Máme velký aparát, ale malé výsledky.“

Aplikace
Jsi příliš zaneprázdněn, než aby sis našel čas na modlitbu? Koho z nás se to netýká? Co můžeš udělat, abys zpomalil a našel si na modlitbu čas? Zamysli se nad tím, jaké výmluvy používáš, aby ses mohl věnovat jiným věcem. Co ztrácíš tím, že nevěnuješ čas modlitbě?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2096 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál