Náš vliv

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

13Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. 14Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. 15A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. (Mt 5,13–15)
14Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, 15abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, 16držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel ani se nadarmo nenamáhal. (Fp 2,14–16)

Osobní studium
Je mnoho obrazů a přirovnání, kterými Ježíš vykreslil vztah mezi sebou a církví. Řekl například, že je „světlo světa“ (J 8,12). Ježíš je též „pravé světlo, které osvěcuje každého člověka“ (J 1,9). Povzbuzuje nás: „Dokud máte světlo, neustávejte v cestě“ a „věřte ve světlo“ (J 12,35.36).
Porovnej texty v Mt 5,13–15 a Fp 2,14–16. Jaký cíl má Pán se svým lidem na tomto světě? Co to znamená prakticky? Jak můžeme plnit naše povolání?
Cílem každého oživení a reformace je dovolit, aby skrze náš život zářila Kristova láska, milost a pravda. Světlo, na rozdíl od tmy, září. Ježíš vyzývá svůj lid, aby se jeho životní styl zřetelně lišil od životního stylu tohoto světa, aby v něm bylo vidět, že posloucháme Boha. Vyzývá nás, abychom byli soucitní, laskaví a pozorní ve světě, kde vládne egoizmus, sobectví a lakomství. Vyzývá nás, abychom ve společnosti, která je otrávena honbou za rozkoší, měli v oblasti zábavy vysoký standard (Ko 3,1.2). Uprostřed nemravné, na sex zaměřené a otupené společnosti nás Ježíš vyzývá, abychom žili jinak, odlišně. Vede nás ke skromnosti, slušnosti a morálce (1Pt 3,3.4).
Přibližně sedm set let před Kristem starozákonní prorok Izajáš vyzývá Izrael k reformaci. Naléhavě promlouvá k církvi, která čeká na návrat svého Pána. „Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše“ (Iz 55,8.9). Boží ideál pro jeho církev a pro nás jako jednotlivce je vyšší, než si umíme představit. Celé nebe si přeje, aby se prostřednictvím jeho lidu zjevil Boží charakter lásky.

Aplikace
Zamysli se nad svým životním stylem. Vidí na tobě lidé, že jsi Ježíšovým následovníkem a že máš jiné hodnoty než svět okolo tebe? V čem mohou vidět největší rozdíl?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.7826 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál