Od rozchodu k přátelství

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

35Pavel a Barnabáš zůstali ještě v Antiochii a s mnoha jinými tam učili a zvěstovali slovo Páně. 36Po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi: „Navštivme opět naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali slovo Páně, a podívejme se, jak se jim daří.“ 37Barnabáš chtěl s sebou vzít také Jana Marka. 38Pavel však nepokládal za správné vzít ho s sebou, poněvadž je opustil v Pamfylii a v práci s nimi nepokračoval. 39Vznikla z toho taková neshoda, že se spolu rozešli: Barnabáš vzal s sebou Marka a plavil se na Kypr, 40Pavel si vybral za spolupracovníka Silase, a když ho bratří poručili milosti Páně, vydal se i on na cestu. (Sk 15,35–40)
10Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek, o němž jste již dostali pokyny. Až k vám přijde, přijměte ho. 11Také vás zdraví Ježíš zvaný Justus. Jsou to jediní židé, kteří s námi pracují pro království Boží a jsou také mou útěchou. (Ko 4,10.11)
Jediný Lukáš je se mnou. Marka vezmi s sebou, bude mi užitečný jako pomocník. (2Tm 4,11)

Osobní studium
Pavel a Barnabáš chodili společně a rozšiřovali evangelium o Kristu. Potom však mezi nimi došlo ke konfliktu, který je zaznamenán ve Sk 15,35–40. Pavel zřejmě nedůvěřoval tak bázlivému člověku, jako byl Jan Marek. Možná nebezpečí, která je ohrožovala při zvěstování evangelia, způsobila, že Jan Marek se rozhodl opustit Pavla a Barnabáše a vrátil se domů.
„Pavel Marka kvůli jeho útěku hodnotil velmi nepříznivě, a po určitou dobu ho dokonce ostře kritizoval. Barnabáš se však snažil Markovo jednání omlouvat jeho nezkušeností. Bál se, aby Marek neopustil kazatelskou službu, protože věděl, že má vlohy k tomu, aby se stal užitečným Kristovým služebníkem.“ (PNL 98.99; AA 170)
Bůh použil všechny tři muže, přesto však bylo třeba vyřešit nedorozumění, které mezi nimi vzniklo. Apoštol, který kázal o milosti, potřeboval projevit milost mladému kazateli, který ho zklamal. Jan Marek rostl ve víře a Barnabáš mu v tom pomáhal. Změny v Markově životě se očividně dotkly Pavlova srdce.
Pavlovy listy z vězení, které byly určeny Timoteovi a Koloským, ukazují na jeho obnovený vztah k Janu Markovi a novou důvěru vůči tomuto mladému kazateli (Ko 4,10.11; 2Tm 4,11). I když neznáme detaily toho, jak se Pavel smířil s Janem Markem, biblická zpráva to shrnuje jasně. Jan Marek se stal jedním z apoštolových věrných společníků. Pavel vřele doporučoval věřícím v Kolosech Jana Marka jako svého spolupracovníka. Na konci svého života Pavel naléhal na Timotea, aby přivedl s sebou do Říma Jana Marka, protože mu „bude užitečný jako pomocník“. Pavlova služba byla obohacena přítomností mladého kazatele, kterému odpustil. Byly odstraněny bariéry, které je rozdělovaly. Dokázali společně pracovat a zvěstovat evangelium světu.

Aplikace
Jak se můžeš naučit odpouštět těm, kteří tě ranili či zklamali? Znamená odpuštění vždy úplné obnovení předchozího vztahu? Proč to není vždy potřebné?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.8187 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál