Oživení, svědectví a Boží zásah

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

29Duch řekl Filipovi: „Běž k tomu vozu a jdi vedle něho!“ 30Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izaiáše, zeptal se: „Rozumíš tomu, co čteš?“ 31On odpověděl: „Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!“ A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. 32To místo Písma, které četl, znělo: „Jako ovce vedená na  porážku, jako beránek, němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa. 33Ponížil se, a proto byl soud nad ním zrušen; kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen.“ 34Dvořan se obrátil k Filipovi: „Vylož mi, prosím, o  kom to prorok mluví – sám o  sobě, či o  někom jiném?“ 35Tu Filip začal u  toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše. (Sk 8,29–35)

Osobní studium
Vzrušující příběh rychlého růstu novozákonní církve v knize Skutky apoštolů je příběhem živého svědectví o Ježíšově lásce. Je to příběh o církvi, která stále znovu prožívala zkušenosti s Bohem. Pro tyto první věřící bylo svědectví o Božích činech životním stylem. „Učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš“ (Sk 5,42). Pronásledování, které přišlo, dokonce podpořilo další šíření evangelia. Díky pronásledování se věřící z Jeruzaléma rozprchli do všech směrů a „začali kázat evangelium všude, kam přišli“ (Sk 8,4).
Jedním z nejpozoruhodnějších příkladů Božího vedení v knize Skutky apoštolů je příběh o Filipovi a etiopském dvořanovi (Sk 8,26–38). „Anděl zavedl Filipa k člověku, který toužil po poznání a byl ochoten přijmout evangelium. I dnes povedou andělé kroky těch služebníků, kteří dovolí Duchu svatému, aby posvětil jejich ústa a očistil a zušlechtil jejich charakter. Anděl, který byl poslán k Filipovi, mohl etiopskému dvořanovi posloužit sám. Takto však Bůh nepracuje. Jeho záměrem je, aby si lidé navzájem sloužili.“ (PNL 62; AA 109)
Oživení má tři základní složky – modlitbu, studium Božího slova a svědectví. Když se Boží lid upřímně modlí k Bohu, svou mysl sytí pravdami jeho slova a aktivně svědčí o jeho lásce a pravdě druhým lidem, tak Bůh zasáhne a otevře neobyčejné možnosti pro zvěstování pravdy.

Aplikace
Jakými různými způsoby můžeš vydávat svědectví o své víře? Co děláš, když se ti naskytne příležitost vyprávět někomu o Bohu a své víře v něj? Vydáváš svědectví, nebo hledáš nějakou výmluvu? Co ti tvá odpověď říká o tvé potřebě oživení a reformace?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 2.2105 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál