Pokání – Boží dar

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

30Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili; 31toho Bůh vyvýšil jako vůdce a  spasitele a  dal mu místo po  své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů. 32My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. (Sk 5,30–32)

Osobní studium
Během několika týdnů před Letnicemi učedníci hledali Boží vůli na modlitbách. Ve Sk 1,14 je zapsáno: „Všichni se svorně a vytrvale modlili.“ Tato zkušenost svědčí o silné jednotě a souladu mezi Kristovými následovníky. To by bez pokání nebylo možné. Vyznání hříchů a modlitba připravily učedníky na to, co mělo přijít.
Apoštol Petr ve své obhajobě (Sk 5,29–32) zdůrazňuje dva klíčové body: (1) Pokání je dar. Když své srdce otevřeme působení Ducha svatého, Ježíš nám dá dar pokání. (2) Učedníci věděli, co to znamená prožít pokání. Oni ho nejen zvěstovali, ale měli s ním i osobní zkušenost.
„Když učedníci čekali na splnění zaslíbení, projevovali upřímnou lítost a pokorně vyznávali svou nevěru. Vzpomínali na slova, která jim Kristus řekl před svou smrtí, a začínali plně chápat jejich význam. Vzájemně si připomínali pravdy, které se jim vytratily z paměti a nyní se jim znovu vybavovaly. Vyčítali si, že Ježíšovi nerozuměli. Znovu se jim před očima promítaly všechny události jeho úžasného života. Když přemýšleli o jeho svatosti, měli pocit, že žádné břemeno není příliš těžké a žádná oběť příliš vysoká, a i jejich touhou bylo svědčit svým životem o kráse Kristova charakteru.“ (PNL 22; AA 36)
Pokání je časté téma knihy Skutky apoštolů (Sk 17,30.31; 26,19.20). „Boží dobrota“ nás vede k pokání a usvědčující moc Ducha svatého nás přivádí k uvědomění, že potřebujeme Spasitele, který jediný nám může odpustit hříchy. Zároveň je však dobré si připomínat, že Duch svatý nenaplní srdce, které se nekaje (Ř 2,8; Sk 2,38.39; 3,19). Duch svatý nemůže naplnit srdce, které není očištěné od sobeckých ambicí a touhy po osobním uznání a slávě.

Aplikace
Proč je tak těžké přiznat si hříchy a kát se z nich? Proč se tak snadno stává, že se pravému pokání postaví do cesty naše vlastní já?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.3624 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál