Vysoká cena poslušnosti

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

52„Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod Spravedlivého, a toho vy jste nyní zradili a zavraždili. 53Přijali jste Boží zákon z rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali!“ 54Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. 55Ale on, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po  pravici Boží, 56a řekl: „Hle, vidím nebesa otevřená a  Syna člověka, stojícího po  pravici Boží.“ 57Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši; všichni se na něho vrhli... (Sk 7,52–57)

Osobní studium
Jeden z prvních příkladů víry – a též její ceny – vidíme v životě Štěpána.
Naplnění Duchem svatým vedlo učedníky k nesobeckému a zbožnému životu. Jejich víra se projevovala poslušností. Někdy prožívali těžký duchovní boj, ale Ježíš – jejich Spasitel a Pán – stál na jejich straně a posiloval jejich víru. Učedníky pronásledovali a věznili. Někteří se stali vyhnanci. Za poslušnost Ježíši museli často zaplatit nesmírně vysokou cenu. Mnozí z nich zemřeli mučednickou smrtí.
Ve Sk 7 je zaznamenáno nádherné Štěpánovo kázání, ve kterém v hlavních rysech vykresluje dějiny Izraele. Mluví o zkušenosti Abrahama, Jákoba, Josefa, Mojžíše, Davida a Šalomouna. Ve své výzvě Štěpán připomíná Boží věrnost v protikladu k nevěrnosti Izraele. Své kázání končí obviněním, že náboženští představitelé Izraele porušili Boží smlouvu a odporovali vlivu Božího Ducha (Sk 7,51.52).
Štěpán byl poslušný. Slyšel Boží výzvu a byl věrný poslání, které mu Bůh svěřil – i za cenu svého života. Dnes nám nehrozí smrt za vyznávání naší víry. Přesto chceme a máme být tak odevzdaní našemu Pánu, že necouvneme – ani kdyby nás k tomu někdo chtěl nutit, ale podobně jako Štěpán zůstaneme věrní. Je možné, že v budoucnosti budou někteří pro svou víru nejen trpět, ale pro věrnost Bohu se budou muset vzdát svého života.

Aplikace
Jak by ses zachoval, kdyby ses díky svému svědectví ocitl v ohrožení života? I když nyní možná nevíš, co bys udělal, jak tvé jednání v minulosti odhaluje, jak by ses asi zachoval, kdyby ses v takové situaci jednoho dne ocitl?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.9723 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál