Zaslíbená moc

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

16Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. 17Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. 18) Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 20a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28,16–20)

Osobní studium
Kristovo velké pověření v Mt 28,16–20 provází důležité Ježíšovo zaslíbení. O jaké zaslíbení jde? Učedníci nekázali ve své síle, ale v síle Kristově. Podle Pavla bylo v průběhu několika let evangelium „kázáno všemu stvoření pod nebem“ (Ko 1,23). I když někdo možná pochybuje o doslovném významu Pavlových slov, je nepopiratelné, že v prvním století evangelium velmi silně ovlivnilo společnost. Evangelium změnilo svět. Kristus slíbil svým učedníkům, že pošle, „co slíbil Otec“, a oni budou „vyzbrojeni mocí z výsosti“ (L 24,49). Spasitel dodal: „Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země“ (Sk 1,8).
Bez ohledu na náročnost tohoto úkolu jsou Boží zaslíbení jistá. Ježíšova slova, že „toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům“ (Mt 24,14), jsou zaslíbením. Možná nám přijde jako nemožné zvěstovat evangelium celému světu, ale Boží moc dokáže překonat všechny překážky. Dříve, než se náš Pán vrátí, každý člověk na planetě Zemi dostane příležitost slyšet a pochopit Boží poselství lásky a pravdy (Zj 18,1).
„Viděla jsem anděly, kteří sestupovali na zem a potom zase vystupovali do nebe. Připravovali půdu pro splnění významné události. Potom jsem viděla jiného mocného anděla, který dostal příkaz sestoupit na zem, připojit se k hlasu třetího anděla a dát sílu a moc jeho poselství. Tento anděl obdržel velkou moc a slávu. Když sestupoval, zem byla osvícena jeho slávou. Světlo, které provázelo tohoto anděla, proniklo všude.“ (EW 277)
Bůh své dílo dokončí. Sešle svého Ducha a dokončí, co se v rámci lidských plánů zdá nemožné.

Aplikace
Jak můžeš efektivněji svědčit o Bohu ve svém blízkém okolí? Co můžeš udělat, abys napomohl splnění úkolu, který je zaznamenán v Mt 24,14?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.2211 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál