Úvod - Obraz spasení

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 4/2013

Největší zjevení Boží lásky a jeho charakteru nacházíme u kříže, kde zemřel bezhříšný Ježíš Kristus za hříchy celého světa. Co tato oběť znamenala, nám Bůh ukazuje na pozemské svatyni, ilustraci plánu spasení.

Pozemská svatyně je nicméně jen modelem nebeské svatyně, která je skutečným středem Boží přítomnosti a působení ve vesmíru. Bůh ustanovil pozemskou svatyni a použil ji jako vyučovací nástroj. Svatyně Izraelců a služba v ní znázorňovala důležité pravdy vykoupení, ukazovala na Boží charakter a představovala osud hříchu. Svatyně se tak stala něčím, co nám pomáhá pochopit Ježíše jako velekněze. Když Jan Křtitel řekl svým učedníkům, že Ježíš je „Beránek Boží, který snímá hřích světa“ (J 1,29.36), chápali, co tím myslel, protože znali učení o svatyni.

List Židům předpokládá u čtenáře znalost kněžství ve starozákonním Izraeli. Proto první čtenáři tohoto listu dokázali pochopit Ježíšovu přímluvnou službu v nebi. Slova použitá k popisu svatyně jsou stejná jako ta, která představují principy křesťanského života. Znalost učení o svatyni je tedy základem pro pochopení poselství o spasení v Kristu.

V průběhu křesťanských dějin bylo poselství o svatyni do značné míry zapomenuto. Teprve uprostřed devatenáctého století, kdy adventisté sedmého dne začali znovu doceňovat Boží plán spasení včetně poselství o předadventním soudu, byla znovu odhalena důležitost svatyně. „Otázka svatyně se stala klíčem k vysvětlení zklamání z roku 1844. Otevřela celou soustavu vzájemně spojených pravd, které ukazují, že velké adventní hnutí vedl Bůh, a dále odhalují, jaké je dnes postavení a úkol Božího lidu.“ (GC 423; VDV 279)

Svatyně a Kristova velekněžská služba jsou klíčem k dalším důležitým pravdám a jsou základem víry adventistů sedmého dne. Poselství o svatyni je specifickým učením církve adventistů (společně se sobotou). Toto učení bylo podrobeno velké kritice. Ta však během let naštěstí nejen nezpochybnila naše porozumění tomuto důležitému učení, ale pomohla nám ho lépe pochopit a posílila nás v našem pochopení spasení.

Ellen Whiteová doporučovala, abychom naši pozornost zaměřili především na svatyni, protože „nebeská svatyně je nejvlastnějším středem Kristovy služby ve prospěch lidí. Týká se každého člověka. Ukazuje nám plán vykoupení, který bude završen na konci časů, ale i vítězný závěr boje mezi spravedlností a hříchem. Je proto velice důležité, abychom se s tímto tématem všichni podrobně seznámili a mohli odpovědět každému, kdo by se ptal na naději, kterou máme“ (GC 488; VDV 319.320). Tak si budeme moci „uchovat víru, která je v této době tak důležitá“, a „zaujmout postoj, který podle Boží vůle zaujmout máme“ (GC 488; VDV 319).

Svatyně odhaluje srdce Boha. Při studiu tohoto tématu přicházíme blíže do přítomnosti Nejvyššího a k našemu Spasiteli. Studium učení o svatyni prohlubuje náš osobní vztah s Ježíšem Kristem. Proto bude Boží svatyně – její pozemský model i nebeský originál – předmětem studia tohoto čtvrtletí.

Martin Pröbstle je učitelem Starého zákona na Teologickém semináři v Bogenhofenu v Rakousku. Se svou ženou Marianne vychovává syny Maxe a Jonathana.

Page generated in 1.2774 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál