Témata: Moc/Síla

Diskuse


Moc/Síla

Bible a související témata


Boží sílu zakoušíme skrze Ducha svatého.
Zaslíbení o jeho přítomnosti máme ve Skutcích apoštolů 1,8: „A dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“

Bůh má moc vytvořit život.
Samotná Bible začíná známými slovy, Genesis 1,1: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“

Bůh vládne nad všemi projevy přírody.
Důkazy o tom nalézáme na mnoha místech Bible, vzpomeňme např. příběh z Ježíšova života, Marek 4,39–41: „Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: ‚Zmlkni a utiš se!‘ I ustal vítr a bylo veliké ticho. A řekl jim: ‚Proč jste tak ustrašení? Což nemáte víru?‘ Zděsili se velikou bázní a říkali jeden druhému: ‚Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?‘“

Ježíš má moc nad každou nemocí.
V Bibli, evangeliu podle Matouše 4,23, čteme: „Ježíš chodil a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu.“

Boha poslouchají i démoni.
V evangeliu podle Marka 6,7 je psáno: „Zavolal svých dvanáct, počal je posílat dva a dva a dával jim moc nad nečistými duchy.“

Bůh má moc nad smrtí.
Jedno z nejkrásnějších zaslíbení je zapsáno na konci Bible ve Zjevení Janově 21,4: „…a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo.“

Bůh nám dává moc stát se Jeho dětmi.
Je to vyjádřeno v Bibli, Jan 1,12: „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“

Modlitba spravedlivého člověka je mocná a účinná.
Bible nás o tom přesvědčuje v Listu Jakubově 5,16: „Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“

Když se hněváme, dopřáváme místo ďáblu a ten v nás pak bude působit svou silou.
Proto nám Bible radí, Efezským 4,26.27 (SNC): „Někdy je těžké ubránit se hněvu, ale nehřešte tím, že byste ho v sobě rozdmýchávali. Když už vás někdo rozzlobil, nechoďte s tou zlostí spát; nezahrávejte si s ďáblem.“

Když se plně odevzdáš Bohu, budeš mít sílu odolat všem pokušením.
V Bibli, list Jakubův 4,7, je psáno: „Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.“

Ježíš nám dává sílu žít křesťanský život.
Apoštol Pavel ve Filipským 4,13 vyznává: „Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“

Boží slovo je mocné.
Výstižně je to vyjádřeno v Židům 4,12: „Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.“


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.1852 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál