Témata: Nová smlouva

Diskuse


Nová smlouva

Bible a související témata


Co tím pisatelé Bible myslí, když mluví o nové smlouvě mezi námi a Bohem?
Nová smlouva je konečným řešením dávné lidské vzpoury. V biblické knize Jeremjáš 31,33 můžeme číst: „Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.“

Nová smlouva začala platit smrtí Ježíše Krista.
Je to zaznamenáno v Bibli, Lukáš 22,20: „A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: ‚Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.‘“

Podle této nové smlouvy můžeme skrze Ježíše přicházet přímo k Bohu.
V Bibli, Židům 7,22, je dotvrzeno: „Proto se Ježíš stal ručitelem lepší smlouvy.“

Díky této nové smlouvě Bůh odpouští lidem všechna provinění.
V Bibli, Židům 9,14.15 (SNC), se píše: „Krev bezúhonného Krista, který se obětoval Bohu, očišťuje naše svědomí od neužitečných skutků ke službě živému Bohu. Kristus zemřel, a tak se stal prostředníkem nové smlouvy, která zajišťuje vykoupení ze všech přestupků spáchaných v době platnosti staré smlouvy uzavřené s Izraelem. Můžeme se tedy pevně chopit toho, co bylo slíbeno.“

K čemu byli lidé zavázáni ve staré smlouvě?
Podívejme se do biblické knihy Exodus 24,3: „Když Mojžíš přišel nazpět, vypravoval lidu všechna slova Hospodinova a předložil mu všechna právní ustanovení. Všechen lid odpověděl jako jedněmi ústy. Řekli: ‚Budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil.‘“

Co Bůh přislibuje, že učiní v souvislosti s novou smlouvou?
Čtěme Bibli, Židům 8,10: „A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, praví Hospodin: Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.“


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.48 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál