Témata: Ochrana

Diskuse


Ochrana

Bible a související témata


Bůh své lidi chrání bezmezně a mnoha způsoby.
U něj můžeme hledat své útočiště. V Bibli, v Žalmu 18,3 (SNC), je zapsáno toto vyznání: „Tys moje skalní pevnost, Hospodine, můj Zachránce a silný Bůh, jsi mohutná skála, o kterou se opřu. Jen u tebe najdu útočiště, ty jsi má skrýš, tiché místo, kde jsem v bezpečí.“

Žádný z Ježíšových následovníků neutrpí duchovní ani věčnou újmu.
Svůj pozemský život možná ztratíš, ale budeš zachráněn pro věčný život. V Bibli, Lukáš 21,17–19, jsou zaznamenána tato Ježíšova slova: „A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí. Když vytrváte, získáte své životy.“

Bůh je vždy připraven pomoci těm, kdo ho milují.
V Žalmu 46,2–4 (SNC) nalézáme silné vyznání: „Bůh nám je útočištěm a sílou, v trápení pomoc, jež nikdy nezklame. Odložte strach, ať svět se třeba boří a hory se do hlubin kácejí. Moře ať bouří a vlnami hučí, horstva ať se třesou v základech! Pán nebeských zástupů je s námi, Hospodin je náš pevný hrad.“

Bůh nikdy neřekl, že nás na tomto světě nepotká žádné nebezpečí, ale slibuje nám pomoc, jestliže mu budeme muset čelit.
Taková pomoc je popsána v Bibli, v Žalmu 91: „Ten, kdo se u Nejvyššího ukrývá, přečká noc ve stínu Všemohoucího. Řekne o něm: ‚Ty jsi moje útočiště, můj pevný hrad, můj Bůh, v tobě je má jistota.‘ On tě vysvobodí z nastražené pasti, ochrání tě před smrtelnou ranou. Svými křídly přikryje tě, v jeho péči najdeš bezpečí; jeho věrnost je tvůj štít a tvoje ochrana. Nemusíš se bát hrůzy noci ani náhlého útoku ve dne. Nemusíš se děsit pohrom, které udeří za tmy, ani nákazy, která se šíří o poledni.

I kdyby jich po tvém boku padlo tisíc a deset tisíc po tvé pravici, tebe to nepostihne.
Ty jenom spatříš na vlastní oči a uvidíš, jaké odplaty se dostane zlým. Protože sis zvolil Boha za své útočiště a u Nejvyššího máš svou ochranu, nestane se ti nic zlého, tvůj domov nestihne neštěstí. Svým andělům přikázal, aby tě střežili na všech tvých cestách. Na rukou tě ponesou, aby ses nezranil o kámen. Na lva a zmiji šlápneš, zašlápneš lvíče i jedovatého hada.

Kdo se přimknul ke mně, toho vysvobodím, budu jeho hradem, neboť zná mé jméno.
Kdykoliv ke mně bude volat, vyslyším ho, budu s ním v každé jeho tísni, spasím ho a obdařím svou slávou. Dlouhým věkem ho nasytím a ukážu mu cestu ke spasení.“


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.3757 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál