Témata: Rozvod

Diskuse


Rozvod

Bible a související témata


Jak dlouho trvá manželství?
Bible nám odpoví v Římanům 7,2: “Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství.”

Kristus připouští pouze jeden platný důvod k rozvodu.
Tento důvod je popsán v Matoušově evangeliu 5,32: “Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou ženou oženil, cizoloží.”

Bohu se zvláště nelíbí, když se lidé rozvádějí i tehdy, když jsou si v manželství věrni.
Je to zaznamenáno v Bibli, Malachiáš 2,14.16: “Ptáte se proč? Proto, že Hospodin je svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí, vůči níž ses zachoval věrolomně, ačkoli je to tvá družka a žena podle smlouvy. Což on neučinil člověka jednoho a nedal mu částku ducha? Oč má ten jeden usilovat? O Boží potomstvo. Střezte svého ducha, nikdo ať se nezachová věrolomně k ženě svého mládí. Každý ať nenávidí rozvod, praví Hospodin, Bůh Izraele, ať na svém oděvu přikryje násilí, praví Hospodin zástupů. Střezte tedy svého ducha, nejednejte věrolomně!”

V případě, že partneři opouštějí svazek manželství z jiného důvodu, než je nevěra, pak se již ani jeden z nich nesmí znovu sezdat.
V Bibli je příkaz, 1. Korintským 7,10.11: “Těm, kteří žijí v manželství, přikazuji – ne já, ale Pán – aby žena od muže neodcházela. A když už odejde, ať zůstane neprovdána nebo se s mužem smíří; a muž ať ženu neopouští.”

Žít v manželství s nevěřícím partnerem není dostatečný důvod k rozvodu.
Tak je to v Bibli, 1. Korintským 7,12–14: “Ostatním pravím já, a ne už Pán: Má-li někdo z bratří ženu nevěřící a ona je ochotna s ním zůstat, ať ji neopouští. A má-li žena muže nevěřícího a on je ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští. Nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem, jinak by vaše děti byly nečisté; jsou však přece svaté!”


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.0837 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál