Témata: Svěcení soboty

Diskuse


Svěcení soboty

Bible a související témata


V Desateru Božích přikázání jsme vybízeni, abychom pamatovali na den sobotní.
Je to zapsáno v Bibli, Exodus 20,8: „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.“

Kdy podle Písma začíná a končí sobota?
V Bibli, Leviticus 23,32, je den odpočinku přesně vymezen: „…od jednoho večera do druhého budete zachovávat svůj den odpočinku.“

Kdy podle Bible začíná večer?
Čtěme evangelium podle Marka 1,32: „Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé.“

V sobotu by se nemělo pracovat.
Takové je znění 4. Božího přikázání, Exodus 20,9.10: „Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách.“

Jakou radu k dodržování soboty dal Hospodin svému lidu?
Najdeme ji v Bibli, Izajáš 58,13–14: „Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči, tu nalezneš rozkoš v Hospodinu a já ti dovolím jezdit po posvátných návrších země a z dědictví tvého otce Jákoba tě budu živit. Tak promluvila Hospodinova ústa.“

Už ve starozákonní době nebylo vždy přikázání o sobotě dodržováno.
Čilé jeruzalémské sobotní trhy byly jasným porušením Božího zákona, proto prorok Nehemjáš nechal odehnat obchodníky a zavřít městské brány, jakmile se v pátek začalo slunce sklánět k západu, Nehemjáš 13,15.19.22: „V oněch dnech jsem v Judsku viděl, že někteří lisují hrozny v den odpočinku, že přinášejí pytle obilí a nakládají na osly, a také že přinášejí do Jeruzaléma víno, hrozny a fíky a všelijaká břemena v den odpočinku. Varoval jsem je toho dne, kdy prodávali potraviny. Když přede dnem odpočinku padl na jeruzalémské brány stín, rozkázal jsem, aby byla zavřena vrata a aby je neotvírali dříve než po dni odpočinku. Některé ze svých služebníků jsem postavil k branám, aby nikdo nenosil břemena v den odpočinku. Pak jsem přikázal levitům, aby se očistili a přišli střežit brány, aby byl svěcen den odpočinku. – ‚Pamatuj na mne, Bože můj, také kvůli tomu a měj se mnou soucit podle svého hojného milosrdenství!‘“

Sobota byla určena k tomu, aby se veřejně uctíval Hospodin.
Je to ustanoveno v 3. knize Mojžíšově, Leviticus 23,3: „Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude den odpočinku, slavnost odpočinutí, bohoslužebné shromáždění; nebudete vykonávat žádnou práci. Je to Hospodinův den odpočinku ve všech vašich sídlištích.“

Ježíš byl pro to, aby se sobotní den využil ke konání dobrých skutků.
V evangeliu podle Matouše 12,11.12 jsou zapsána jeho slova: „On jim řekl: ‚Kdyby někdo z vás měl jedinou ovečku, a ona by mu v sobotu spadla do jámy, neuchopil by ji a nevytáhl? A oč je člověk cennější než ovce! Proto je dovoleno v sobotu činit dobře.‘“


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.204 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál