Témata: Uzdravení

Diskuse


Uzdravení

Bible a související témata


Důležitou část Kristovy služby tvoří uzdravování z fyzické i duševní nemoci.
Bible to dokládá v evangeliu podle Matouše 4,23: “Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu.”

Fyzické uzdravení však není tím nejdůležitějším darem, který můžeme od Boha obdržet.
V Bibli, Matouš 9,2, čteme: “A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: ‚Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy.‘”

Fyzické uzdravení často dotvrzuje, že nás Bůh uzdravil (nebo uzdraví) i duchovně.
Tak tomu bylo i v případě ochrnutého muže, kterému Ježíš odpustil všechna provinění a nakonec jej i uzdravil, Matouš 9,6: “‚Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy‘ – tu řekne ochrnutému: ‚Vstaň, vezmi své lože a jdi domů!‘”

Duchovní uzdravení je umožněno Kristovou smrtí za naše viny.
Bible v knize Izajáš 53,4.5 popisuje Jeho oběť těmito slovy: “Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.”

Mnoho zázraků uzdravujících nemocné provázelo službu rané církve.
Čteme o tom v Bibli, Skutky 5,16: “Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí; přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni.”

Zázraky jsou znamením Boží služby; je však třeba mít na paměti, že zázraky může konat i satan.
Upozorňuje nás na to Bible ve Zjevení 16,14: “Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.”

Zázraky by měly osobní víru povzbuzovat, ne ji narušovat.
V Janově evangeliu 20,29–31 čteme: “Ježíš mu řekl: ‚Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.‘ Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.”

Poslušnost Božích rad přináší uzdravení.
Bůh to zaslibuje v biblické knize Exodus 15,26: “…Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji.”

Bůh může zajistit uzdravení i smrtelně nemocným.
V Žalmu 107,20 (SNC) se praví: “Mocí svého slova navrátil jim zdraví, hrobu jistou kořist sebral ze chřtánu.”

Modlitba víry, kterou symbolizuje pomazání olejem, přináší uzdravení.
V Bibli, Listu Jakubově 5,14.15, je zapsána tato rada: “Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.”


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.3924 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál