Témata: Víno

Diskuse


Víno

Bible a související témata


Alkoholické víno v biblických dobách existovalo, i když to tehdy nebyl běžný nápoj a neměl zrovna dobrou pověst
Přesvědčují nás o tom biblické texty v Deuteronomiu 32,23.24.33; Přísloví 4,14–17; Abakuku 2,5.15; Ozeáši 7,5; Žalmu 60,3; Izajáši 5,22; 28,7.8 či Jeremjáši 25,15.

V těchto posledních dnech je pro nás obzvláště důležité být stále střízliví a rozvážní, protože Satan pracuje usilovně a s velikou zlostí, aby zmátl naše smysly:
Babylon (symbol organizovaného náboženství protivícího se Bohu a jeho přikázáním) „opájel národy, aby zrazovaly Boha. Jeho číše se teď změnila v pohár Božího hněvu.“ Zjevení 14,8 (SNC); „Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám.“ 1. list Petrův 4,7; „Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.“ 1. list Petrův 5,8; „Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista.“ 1. list Petův 1,13.

Jak se Bible dívá na konzumaci alkoholu?
„Víno dodává klamnou odvahu a opojný nápoj vede k výtržnostem; vedou k vrávorání a zbavují moudrosti.“ Přísloví 20,1 (SNC)

Jak si můžeme být jisti, že víno, které Ježíš použil o Velikonocích (při večeři Páně), bylo nealkoholické?
Mezi Židy platilo striktní Boží nařízení, že v době velikonočních svátků muselo být z domu odstraněno vše kvašené nebo kysané. Kvašení je znamení rozkladu a smrti. Víno používané při velikonočních svátcích bylo zřetelným symbolem Kristovy krve, která byla prolita k uzavření nové smlouvy. Ježíš slíbil, že bude pít ten stejný druh čerstvého vína se svými vykoupenými v nebeském království, a tam se hniloba ani kvašení nikdy neobjeví. Zkontroluj Exodus 12,15; Matouš 26,17.26–29; Zjevení 21,4.

Jaký je následek pití alkoholických nápojů?
Vícekrát jej popisuje biblická kniha Přísloví, např. Přísloví 23,29.30 (SNC): „Kdo vzdychá? Kdo naříká? Kdo hledá hádky? Kdo vede blábolivé řeči? Kdo se bije bez příčiny? Kdo chodí se zkaleným zrakem? Ti, kdo dlouze vysedávají u vína, ti, co si libují v míchaných alkoholických nápojích.“

Proč bylo králům zakázáno, aby používali opojné nápoje?
„Nehodí se králům být pijany vína a vládcům toužit po opojném nápoji, aby nikdo z nich v opilosti nezapomněl na Boží nařízení a nepřevrátil při nikoho z utištěných.“ Přísloví 31,4.5

Proč nebylo kněžím dovoleno, aby pili alkoholický nápoj?
„Hospodin promluvil k Áronovi: ‚Ty ani tvoji synové s tebou nesmíte pít víno nebo opojný nápoj, když budete vcházet do stanu setkávání, … musíte rozlišovat svaté od nesvatého a nečisté od čistého.‘“ Leviticus 10,8–10

Jaké dva tituly Bůh dává svým vykoupeným lidem?
„Králové“ a „kněží“. Opravdoví křesťané jsou duchovní králové a kněží, kteří jsou očištěni Kristovou krví a zařazeni do jeho služby jako královští velvyslanci. Mají skrze Ducha svatého trvalý přístup do nebeské svatyně. Porovnej 1. list Petrův 2,6.9; Zjevení 1,5.6.2; Korintským 5,18–20; Židům 10,19–23.

Jak reagoval Daniel na pokušení pít víno na královském dvoře v Babylonu?
Tento příběh se dočtete v knize Daniel 1,8–20. Víno odmítl a místo toho pil vodu. Díky tomu mu Bůh požehnal výborným zdravím a duševní způsobilostí.

Co bychom měli dělat, jestliže chceme jako křesťané zvítězit?
Apoštol Pavel to vysvětluje na příkladu závodníka v 1. listu Korintským 9,25 (SNC): „To ovšem vyžaduje – jako od každého špičkového sportovce – tvrdý trénink a odříkání! Ale jsou-li toho schopni sportovci, kterým jde jen o pozemské vavříny, musíme to brát tím vážněji, když v našem případě jde o věčnost.“

Jak se projevuje střídmost a co nám k ní dává sílu?
V listu Galatským 5,22.23 je psáno: „Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.“ Opravdová střídmost je definována jako „rozumné užívání toho, co je prospěšné, a úplné vyloučení toho, co je škodlivé“.

Jaký osud čeká na alkoholiky, kteří pokračují v pití?
„Nemylte se: …opilci… nebudou mít účast v Božím království.“ 1. Korintským 6,9.10; podobně také v 1. Korintským 5,11 a Galatským 5,19–21.

Jaký druh vína je tedy přijatelný a zdraví prospěšný?
„Když se najde v hroznu šťáva… nemař jej, je v něm požehnání.“ „…víno, krev hroznů.“ (Citace z biblických knih Izajáš 65,8 a Deuteronomium 32,14) Vhodné a léčivé je hroznové víno nealkoholické. Porovnej také s 1. listem Timoteovi 5,23.

Jaký zdroj inspirace nám Bůh chce dopřát na místo kvašeného vína?
V Pavlově listu Efezským 5,8 je varování (NPBK): „Neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale buďte naplňováni Duchem. O Duchu svatém a jeho působení na lidi se dočtete také ve Skutcích apoštolů 2,1–18. „Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.“ (1. Korintským 10,31) To je způsob, jak posuzovat své jednání: ptát se, zda tím oslavuji Boha.


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1123 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál