Jakub – Ježíšův bratr

List Jakubův

Základní text
Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav dvanácti pokolením v diaspoře. (Jk 1,1)

Osobní studium
Autora listu museli v tehdejší církvi dobře znát, protože o jeho osobě v celém listu nemáme více informací kromě té, která je uvedena na jejím začátku: „Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav dvanácti pokolením v diaspoře“ (Jk 1,1).
Tím můžeme celkem rychle zúžit okruh možností jeho identifikace. V Novém zákoně se vyskytují celkem čtyři lidé se jménem Jakub: dva z dvanácti učedníků (Mk 3,17.18), otec Judy (L 6,16) a jeden z Ježíšových bratrů (Mk 6,3). Z této čtveřice jedině Ježíšův bratr žil dostatečně dlouho a zastával v církvi přední místo. Proto věříme, že právě on je autorem tohoto novozákonního listu.

Jako syn tesaře (Mt 13,55) měl Jakub větší příležitost ke vzdělání než obyčejný zemědělec. Jeho list se řadí mezi nejlepší příklady řecké novozákonní literatury. Má bohatý slovník, rétorickou eleganci a ve starozákonních citacích jej předčí jenom List Židům. Protože se jeho jméno objevuje v seznamu Ježíšových bratrů jako první, byl z nich zřejmě nejstarší. To, že Ježíš při svém ukřižování svěřuje svoji matku do péče milovanému apoštolu Janovi (J 19,26.27), naznačuje, že Ježíšovi bratři nebyli syny Marie, ale pocházeli z Josefova prvního manželství.
Ježíšova rodina neměla zpočátku příliš pochopení pro jeho poslání. „Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili; říkali totiž, že se pomátl“ (Mk 3,21). V J 7,5 je zmíněno: „Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili“. „Ježíšovi bratři nepochopili Mesiášovo poslání a nebyli pevně přesvědčeni o jeho božství, proto od něho při slavnosti stánků žádali, aby se veřejně představil lidu.“ (DA 485-486; TV 310)

Aplikace
Co verše v Mk 3,21 a J 7,2–5 prozrazují o tom, jak Ježíše vnímala jeho rodina? Co se z těchto textů můžeš naučit, když u druhých, které máš rád, nenacházíš pochopení?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne

Autor Sobotní školy

Clinton Wahlen je zástupcem ředitele Biblického badatelského institutu Generální konference. Zaměřuje se na Nový zákon a jeho vztah k starověkému judaizmu. Ač pochází z USA, žil a pracoval v Rusku, na Novém Zélandu, v Anglii a na Filipínách. S manželkou Ginou, která pracuje v organizaci Adventist Mission, mají dvě děti.

Page generated in 1.2142 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál