Tichost moudrosti

List Jakubův

Základní text
Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže dobrým způsobem života své skutky v moudré tichosti. (Jk 3,13; ČSP)

Osobní studium
Moudrá tichost? Co toto sousloví znamená?
Někteří vykladači se domnívají, že celá třetí kapitola Jakubova listu pojednává o určitém oprávnění lidí k vyučování. Pochopitelně se „moudří a rozumní“ lidé jeví jako dobří kandidáti, ale to je podle Jakuba málo – zahrnuti jsou všichni ze shromáždění. Moudrost v celém Jakubově listu není předně o intelektu či inteligenci – jak tomu bylo ve starověkém Řecku a je i dnes v mnoha zemích na světě. Spíš vidí moudrost v lidském chování a životním stylu, jež vyjadřuje řeckým slovem „anastrofé“ (které je použito také v 1Tm 4,12; Žd 13,7; 1Pt 1,15; 2,12). Naše činy a chování vypovídají o naší moudrosti. Totéž učil Ježíš, když prohlásil, že „moudrost je ospravedlněna svými skutky“ (Mt 11,19).
Je zajímavé, že obrat „moudrost a rozumnost“ najdeme ve Starém zákoně pouze na jednom mís- tě – když Mojžíš napomíná Izrael, aby dodržoval všechna Boží nařízení: „Bedlivě je dodržujte. To bude vaše moudrost a rozumnost před zraky lidských pokolení. Když uslyší všechna tato nařízení, řeknou: ‚Jak moudrý a rozumný lid je tento veliký národ!‘“(Dt 4,6).
Na druhou stranu „hořká“ voda v Jk 3,11 odkazuje na „závist a svárlivost“ (verš 14) v církvi. Někteří vykladači překládají řecké slovo „eritheia“ jako „podlé svědectví hledající jen vlastní prospěch“ či „honbu za vlastními zájmy“ (Ceslas Spicq, Lexicon of the New Testament s. 70). Tento postoj je charakteristický spíše pro jednání satana, křesťan by se mu měl vyhýbat. Pokud se rozhodneme zemřít sami sobě a podvolíme se plně Boží vůli, můžeme se tím vyhnout nebezpečí tohoto postoje, před nímž Jakub varuje.

Aplikace
Přemýšlej chvíli o slovním spojení „moudrá tichost“. V jakých životních situacích ti může být tato moudrost prospěšná?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne

Autor Sobotní školy

Clinton Wahlen je zástupcem ředitele Biblického badatelského institutu Generální konference. Zaměřuje se na Nový zákon a jeho vztah k starověkému judaizmu. Ač pochází z USA, žil a pracoval v Rusku, na Novém Zélandu, v Anglii a na Filipínách. S manželkou Ginou, která pracuje v organizaci Adventist Mission, mají dvě děti.

Page generated in 1.5137 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál