Témata: Povzbuzení

Diskuse


Povzbuzení

Bible a související témata


Můžeme být povzbuzeni příkladem druhých.
Je to napsáno v Bibli, 1. Tesalonickým 3,7: “Tak jste nás, bratří, ve vší naší tísni a soužení potěšili svou vírou.”

Když budeme přemýšlet o naději na věčný život, bude to pro nás povzbuzením.
Tím se těšili i první křesťané, třebaže byli vystaveni pronásledování. Čteme o tom v Bibli, 1. list Petrův 1,5.6 (SNC): “Boží moc vás chrání, abyste došli až k tomu konečnému cíli – ke spáse, která se v plnosti ukáže v blížícím se posledním dnu. To je důvod k velké radosti, i když vím, že jste nyní asi v úzkostech pro různá pokušení a zkoušky, kterými procházíte.”

Povzbuzování druhých povzbudí nás samotné.
V Bibli, Římanům 1,11.12, apoštol píše: “Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, to jest abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou.”

Povzbuzení můžeme čerpat i ze vzpomínek na to, jak nás Bůh vedl v minulosti.
Doporučuje nám to Bible, Jozue 24,16.17: “Lid odpověděl: ‚Jsme daleci toho, opustit Hospodina a sloužit jiným bohům! Naším Bohem je přece Hospodin. On nás i naše otce vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. On činil před našimi zraky ta veliká znamení, opatroval nás na celé cestě, kterou jsme šli, i mezi kdejakým lidem, skrze nějž jsme procházeli.‘”

Povzbuzujte jeden druhého laskavým a vhodným způsobem.
Vybízí nás k tomu Bible, 1. Tesalonickým 5,11: “Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.”

Neustále povzbuzujte nové věřící.
Příklad najdeme v Bibli, Skutky 14,21.22: “I v tomto městě kázali evangelium a získali mnoho učedníků. Potom se vraceli přes Lystru, Ikonium a Pisidskou Antiochii. Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře; říkali jim: ‚ Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. ‘”

Povzbuzujte vaše vedoucí církve.
I to vyžaduje Bible, 1. Tesalonickým 5,12.13: “Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji.”

Bůh nabízí povzbuzení i v případě, že se cítíme být na dně.
V Bibli, v knize Jeremjáš 29,11, totiž čteme: “Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.”

Bůh zaslibuje povzbuzení ve chvíli, kdy to potřebujeme.
Bible o tom mluví v Žalmu 138,3: “Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu.”

Pro tvé povzbuzení: pamatuj, že Bůh s nikým dosud není hotov.
Je to zaznamenáno v Bibli, Filipským 1,6: “…a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.”


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.3176 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál