Povzbuzení

Bible a související témata

Můžeme být povzbuzeni příkladem druhých.
Je to napsáno v Bibli, 1. Tesalonickým 3,7: “Tak jste nás, bratří, ve vší naší tísni a soužení potěšili svou vírou.”

Když budeme přemýšlet o naději na věčný život, bude to pro nás povzbuzením.
Tím se těšili i první křesťané, třebaže byli vystaveni pronásledování. Čteme o tom v Bibli, 1. list Petrův 1,5.6 (SNC): “Boží moc vás chrání, abyste došli až k tomu konečnému cíli – ke spáse, která se v plnosti ukáže v blížícím se posledním dnu. To je důvod k velké radosti, i když vím, že jste nyní asi v úzkostech pro různá pokušení a zkoušky, kterými procházíte.”

Povzbuzování druhých povzbudí nás samotné.
V Bibli, Římanům 1,11.12, apoštol píše: “Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, to jest abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou.”

Povzbuzení můžeme čerpat i ze vzpomínek na to, jak nás Bůh vedl v minulosti.
Doporučuje nám to Bible, Jozue 24,16.17: “Lid odpověděl: ‚Jsme daleci toho, opustit Hospodina a sloužit jiným bohům! Naším Bohem je přece Hospodin. On nás i naše otce vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. On činil před našimi zraky ta veliká znamení, opatroval nás na celé cestě, kterou jsme šli, i mezi kdejakým lidem, skrze nějž jsme procházeli.‘”

Povzbuzujte jeden druhého laskavým a vhodným způsobem.
Vybízí nás k tomu Bible, 1. Tesalonickým 5,11: “Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.”

Neustále povzbuzujte nové věřící.
Příklad najdeme v Bibli, Skutky 14,21.22: “I v tomto městě kázali evangelium a získali mnoho učedníků. Potom se vraceli přes Lystru, Ikonium a Pisidskou Antiochii. Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře; říkali jim: ‚ Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. ‘”

Povzbuzujte vaše vedoucí církve.
I to vyžaduje Bible, 1. Tesalonickým 5,12.13: “Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji.”

Bůh nabízí povzbuzení i v případě, že se cítíme být na dně.
V Bibli, v knize Jeremjáš 29,11, totiž čteme: “Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.”

Bůh zaslibuje povzbuzení ve chvíli, kdy to potřebujeme.
Bible o tom mluví v Žalmu 138,3: “Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu.”

Pro tvé povzbuzení: pamatuj, že Bůh s nikým dosud není hotov.
Je to zaznamenáno v Bibli, Filipským 1,6: “…a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2692 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál