Bohatství

Bible a související témata

Kdo nám dává materiální požehnání?
Odpověď najdeme v Bibli, v Deuteronomiu 8,18: "Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on."

Může se bohatství stát tím nejdůležitějším v lidském životě a nahradit víru v Boha?
Čtěme biblickou knihu Jeremjáš 9,22.23 (SNC): "Hospodin řekl: ‚Ať se moudrý nepyšní svou moudrostí a silák nevychvaluje svou sílu. Ani boháč ať se nechvástá svým bohatstvím. Chce-li se někdo něčím honosit, ať se chlubí tím, že mne zná a chápe skutečnost, že já jsem Hospodin a že se všemi obyvateli země jednám laskavě, čestně a spravedlivě. Neboť jedině v tom jako Bůh nalézám potěšení.'"

Bohatství může pokřivit náš postoj k materiálním věcem.
Bible se k tomu vyjadřuje v Lukášově evangeliu 12,15: "A řekl jim (Ježíš): ‚Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.'"

Není moudré považovat hromadění peněz za životní prioritu.
Upozorňuje na to Matoušovo evangelium 6,24: "Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku." Můžeme o tom číst také v 1. listu Timoteovi 6,9 (SNC): "Kdo však touží po bohatství, brzy v honbě za penězi začne používat nepoctivých prostředků, které si ho osedlají a nakonec strhnou do zkázy."

Pro bohaté je těžké stát se občany Božího království, ale není to nemožné.
Hovoří o tom Bible v Markově evangeliu 10,23-25: "Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim: ‚Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!' Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl: ‚Dítky, jak těžké je vejít do království Božího! Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království.'"

Láska k penězům plodí zlo.
Bible se vyjadřuje jasně, 1. Timoteovi 6,10: "Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení."

Osobní spokojenost člověka se neodvíjí od množství peněz nebo majetku.
Apoštol Pavel zažil nouzi i hojnost a k tomu říká, Filipským 4,12.13 (SNC): "Umím žít v odříkání i blahobytu, když se stůl prohýbá i když nemám co do úst. Ke všemu mám sílu, Kristus mi ji dává."

Svůj zájem soustředíme tam, kde jsou naše peníze.
Je to uvedeno v Bibli, Matouš 6,21: "Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce."

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.2146 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál