Deprese

Bible a související témata

Deprese může být odstraněna trpělivou meditací nad Božím slovem a důvěrou, že Bůh o nás ví a že nám pomůže.
Bible nás k tomu povzbuzuje v Žalmu 42,6: “Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse.”

Modlitba umožní lépe snášet depresi.
Najdeme o tom mnoho zpráv Bibli, např. v 1. Samuelově 1,10: “…a v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavě plakala.”

Při depresi pomáhá myslet na požehnání, která jsme doposud od Boha přijali.
Bible nám to doporučuje v Žalmu 107,8.9: “Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná: dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí.”

Také chvála může zahnat depresi.
Bible nás vyzývá chválit Hospodina v Žalmu 34,2–4: “Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála. O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno.”

Také křesťanská hudba může pomoci rozptýlit depresi.
Bible o tom mluví v Žalmu 33,1–3: “Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit. Hospodinu vzdejte chválu při citaře, zpívejte mu žalmy s harfou o deseti strunách. Zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu polnic.”

Pocit deprese a zmalomyslnění netrvá věčně.
Takovou útěchu nám Bible poskytuje v Žalmu 30,6: “…Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá.”

Dodržování Božího zákona může přinést pokoj tomu, kdo je v depresi.
Tak nás to učí Bible v Žalmu 119,165: “Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou.”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.3319 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál