Desátky

Bible a související témata

Dříve než začneme utrácet peníze, které jsme získali, měli bychom uctít Boha tím, že mu dáme jeho díl.
V Bibli, Přísloví 3,9, je psáno: „Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody!“

Jaká část našeho příjmu patří Hospodinu?
Takové nařízení čteme v biblické knize Leviticus 27,30: „Všechny desátky země z obilí země a z ovoce stromů budou Hospodinovy; jsou svaté Hospodinu.“

Dávat desátky je způsob, jak se naučit, že Bůh má být v našem životě na prvním místě.
Je to zapsáno v Bibli, Deuteronomium 14,22.23: „Budeš odvádět desátky z veškeré úrody své setby, která každoročně na poli vyroste. Na místě, které si on vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno, budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, desátky ze svého obilí, moštu a čerstvého oleje i prvorozených kusů svého skotu a bravu, aby ses učil bát Hospodina, svého Boha, po všechny dny.“

K čemu v Izraeli sloužily desátky?
Bible na to odpovídá v knize Numeri 18,21: „Léviovcům dávám v Izraeli za dědictví všechny desátky za jejich službu, neboť oni konají službu při stanu setkávání.“

Kristus schválil dávání desátků.
Zmiňuje se o nich v evangeliu podle Matouše 23,23: „Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat.“

Jak má být podle apoštola Pavla podporována evangelizační práce?
V 1. listu Korintským 9,13.14 Pavel napsal: „Což nevíte, že ti, kteří slouží ve svatyni, dostávají ze svatyně jídlo, a ti, kteří přisluhují při oltáři, mají podíl na obětech? Tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu.“

Na jakém základním principu je založen požadavek placení desátků?
Čtěme Bibli, Žalm 24,1: „Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.“

Kdo nám dává materiální požehnání?
Odpověď najdeme v Bibli, v Deuteronomiu 8,18: „Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on.“

Bůh říká, že jej okrádáme, pokud neodevzdáváme desátky a dary.
Je to zapsáno v Bibli, Malachiáš 3,8: „Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se: ‚Jak tě okrádáme?‘ Na desátcích a na obětech pozdvihování.“

Bůh radí, abychom jej vyzkoušeli a přijali jeho zaslíbené požehnání.
Najdeme je v Bibli, Malachiáš 3,10: „Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.“

Dary bychom měli odevzdávat dobrovolně a s radostí; tím potěšíme Boha.
V Bibli, 2. Korintským 9,7, se píše: „Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh.“

Bůh říká.
Tvůj dar by měl upřímně odrážet míru toho, co jsi sám od něj přijal, Deuteronomium 16,17: „Každý přinese, co může dát, podle požehnání Hospodina, tvého Boha, které ti udělil.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2045 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál