Duch Svatý

Bible a související témata

Duch Svatý je zdrojem pravdy.
Je to uvedeno v Bibli, Jan 14,16.17: “…a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.”

Obdržení Ducha Svatého je vnímáno jako znovuzrození.
Bible to vysvětluje v evangeliu podle Jana 3,5–7: “…Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu.”

Abychom obdrželi Ducha Svatého, stačí o něj požádat a pak už jen poslouchat Jeho vedení.
Je to tak zaznamenáno v Bibli, Lukáš 11,13: “Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!”

Duch Svatý tvoří část Boží trojice.
Potvrzuje to Bible např. ve Skutcích 5,3.4: “Ale Petr mu řekl: ‚Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl sis je přece ponechat; a když jsi je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!‘”

Duch Svatý je Bůh žijící uvnitř těch, kdo věří.
V Matoušově evangeliu 18,19.20 můžeme číst: “Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.”

Duch Svatý je s námi i ve chvílích těžkosti.
Dokládá to Bible v Matoušově evangeliu 10,19.20: “A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.”

Duch Svatý nám pomáhá uctívat Boha.
Je to popsáno v Bibli, Jan 4,23.24: “Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.”

Duch Svatý nás činí schopnými mluvit s mocí o duchovních záležitostech.
Stojí to v Bibli, Skutky 1,8: “…dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.”

 

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1795 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál