Evangelizace

Bible a související témata

Jak se mohou křesťané zapojit do evangelizace?
Měli by být osobně odpovědni za rozšiřování evangelia. V Matoušově evangeliu 9,37.38 je napsáno: “Tehdy řekl svým učedníkům: Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!”

Evangelizace představuje celosvětovou práci, do které by měli být zapojeni všichni křesťané.
Tento příkaz dal Ježíš v Matoušově evangeliu 28,19.20: “Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.”

Zvěstování Ježíše Krista by mělo znamenat způsob života.
Je popsáno v Bibli, Koloským 1,25–29: “Stal jsem se jejím služebníkem (církve – pozn. red.), jak mi to uložil Bůh podle svého záměru… Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu. Jeho zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou.”

Zpráva o záchraně lidí skrze Ježíše Krista musí být před Ježíšovým příchodem hlásána všude.
Že se tak bude dít, víme z Bible, Matouš 24,14: “A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.”

Nemusíš být sofistikovaný a vysoce vzdělaný člověk, abys mohl zvěstovat Ježíše.
Apoštol v 1. listu Korintským 2,1–5 píše: “Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním; má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží.”

Jsme vyvolení představitelé Ježíše.
Bible nám to oznamuje v 2. Korintským 5,20: “Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem!”

Evangelizace znamená nejen mluvit ve prospěch Boha, ale také představovat pravdu.
Že máme mluvit o Bohu, je z Bible jasné, Marek 16,15: “…Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.” Jisté je také to, jakým způsobem se na nás pravda ukáže, Jan 13,35: “Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.”

Evangelizace je spíše vydávání svědectví než kázání.
V Bibli, Izajáš 61,1, čteme: “Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění.”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.4755 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál