Klid

Bible a související témata

Bůh k nám často mluví klidným a tichým hlasem.
V Bibli je zaznamenán příběh Eliáše, který se setkal s Bohem a uslyšel jeho hlas, 1. Královská 19,11–13, : „Hospodin řekl: ‚Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem.‘ A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Elijáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil: ‚Co tu chceš, Elijáši?‘“

Někdy můžeme rozpoznat Boží svrchovanost nejlépe tehdy, když jsme potichu.
V Žalmu 46,11 je napsáno: „Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi.“

V tichosti je síla.
Biblická kniha Izajáš 30,15 nám zaslibuje toto: „…V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství.“

Spravedlnost plodí pokoj a tichou důvěru.
Tak to říká Bible, Izajáš 32,17.18: „Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky. Můj lid bude sídlit na nivách pokoje, v bezpečných příbytcích, v klidných místech odpočinku.“

Tichost je vhodný způsob, jak vyjádřit Bohu úctu.
Je to vyjádřeno v Bibli, Abakuk 2,20: „Hospodin je ve svém svatém chrámu. Ztiš se před ním, celá země!“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.8733 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál