Křesťanství

Bible a související témata

Jak se člověk stane křesťanem?
Musí navázat osobní vztah s Bohem. Tak to stanovuje Bible v Janově evangeliu 17,3: “A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.”

Křesťanství přijímáme jako odezvu na poselství evangelia.
Tento proces je popsán mj. ve Skutcích 2,37.38: “Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: ‚Co máme dělat, bratří?‘ Petr jim odpověděl: ‚Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.‘”

Přijetí křesťanství je věcí soukromou i veřejnou.
Je to psáno v Bibli, Římanům 10,8.10: “Co však praví? Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci; je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.”

Je důležité pochopit, že věřit v Krista obnáší víc než jen přijmout nějaký názor.
K plnému prožívání křesťanského života potřebujeme Ducha svatého. Vysvětluje nám to Bible, Římanům 8,9: “Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho.”

Křesťanství otevřeně nabádá k důkladnému studiu a uvažování.
Bible v Lukášově evangeliu 1,3.4 poznamenává: “…rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile, abys poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován.”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.2036 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál